Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 9129Beschikkingen | aanvraagGemeente Ooststellingwerf Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming

Ontvangen van: Actium te Assen een aanvraag om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

Betreft: Wijkvernieuwing Haerenkwartier (huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis).

Locatie: Haerenkwartier, 8431 te Oosterwolde.

De ontheffing is geldig tot en met 31 oktober 2021.

Gedeputeerde Staten hebben een ontheffing verleend onder kenmerk 189913.

 

Tegen deze ontheffing kan een belanghebbende van 10 december 2018 tot en met 21 januari 2019 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De ontheffing ligt ter inzage t/m 21 januari 2019 in het:

- Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

Indien u de ontheffing digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

 

Bezwaarschriften moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

Bewaarschriften moeten gestuurd worden aan:

Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.