Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 9127Beschikkingen | afhandelingGemeente Opsterland Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering

Goedgekeurd is het evaluatieverslag: kenmerk 2018-FUMO-0029758.

Locatie: Leitswei 11, 8401 CL Gorredijk, gemeente Opsterland.

 

Belanghebbenden kunnen t/m 16 januari 2019 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

Wilt u mondeling reageren of de stukken inzien? Neemt u dan contact op met de FUMO, e-mail bodem@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.