Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 9124Beschikkingen | afhandelingGemeente Ooststellingwerf Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verleend aan: Heijmans Infra B.V. een omgevingsvergunning onder kenmerk 2018-FUMO-0029570.

Betreft: het bouwen van een viaduct (Drie Tolhekken; KW1300) ten behoeve van de realisatie van de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde.

Locatie: gemeente Makkinga, sectie G, nummer 1080.

 

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikking van 7 december 2018 t/m 17 januari 2019 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.