Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 9123Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân d.d. 4 december 2018 kenmerk 1596946 inhoudende de Bekendmaking wijziging subsidieplafonds Subsidieregeling monumenten Fryslân 2018.

 

Vanwege het aantal en de aard van de ingediende aanvragen hebben Gedeputeerde Staten hebben op 4 december 2018 het besluit van 22 mei 2018 (Pbl 2018 no. 3946), inhoudende de instelling van subsidieplafonds voor de hieronder genoemde paragrafen van de Subsidieregeling monumenten Fryslân 2018, conform onderstaande tabel gewijzigd vastgesteld.

Artikel 1:

no

Onderdeel

Plafond nieuw

Plafond oud

1

Paragraaf 2.1. restauratie Rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming Rijksmonumenten niet zijnde een boerderij in agrarisch gebruik

€ 1.355.299,--

€ 976.500,--

2

Paragraaf 2.1.

Voor restauratie Rijks monumentale boerderijen in agrarisch gebruik:

€ 0

€ 200.000,--

3

Paragraaf 2.1 voor restauratie en herbestemming van Rijksmonumenten aangevraagd door instellingen van bijzonder provinciaal belang:

€ 125.559,--

€ 250.000,--

4

Paragraaf 2.2. Voor restauratie niet-Rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming niet-Rijksmonumenten

€ 100.000

€ 200.000,--

5

Paragraaf 2.3 Voor onderhoud Rijks monumentale molens

€ 185.000

€ 25.000,--

6

Paragraaf 2.4. Voor plankosten

€ 0

€ 10.000,--

 

totaal

€ 1.763.920,-

€ 1.661.500

 

Artikel 2:

De beschikbare bedragen worden voor de genoemde paragrafen verdeeld met toepassing van artikel 1.5 van de Subsidieregeling monumenten Fryslân 218.

 

Artikel 3:

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.