Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 9122Beschikkingen | afhandelingGemeente Tytsjerksteradiel Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verleend aan: Sonac Burgum B.V. een omgevingsvergunning onder kenmerk 2018-FUMO-0029722.

Betreft: de realisatie van een bovengrondse opslagtank voor de opslag van ijzerchloride met doseerinstallatie.

Locatie: Damsingel 27, 9262 NB Sumar, gemeente Tytsjerksteradiel.

 

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikking van 8 december 2018 t/m 18 januari 2019 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.