Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 9121Beschikkingen | aanvraagGemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontvangen van: Bosma Transport en Opslag B.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Betreft: het langer in gebruik houden van hal BLOM behorend tot de inrichting aan de Energielaan 8 te Heerenveen.

Locatie: Energielaan 8, 8447 SM Heerenveen, gemeente Heerenveen

Gedeputeerde Staten zijn van plan de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2018-FUMO-0029169

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen van 10 december 2018 t/m 21 januari 2019 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten.

De ontwerpbeschikking ligt ter inzage van 10 december 2018 t/m 21 januari 2019 in het:

- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

- gemeentehuis van de betreffende gemeente.

Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op de FUMO,

e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.