Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 9117Beschikkingen | aanvraagGemeente Heerenveen Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming

Ontvangen van: DOCPROPERTY DP_ADRES_NAAM \* MERGEFORMAT C.T.C. van der Zon een aanvraag om een PAS-vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.

Betreft: wijziging veehouderij.

Locatie: Prikkedam 6, 8423 VC te Makkinga.

Gedeputeerde Staten hebben een ontwerp PAS-vergunning verleend onder kenmerk 189124.

 

Tegen deze vergunning kan een belanghebbende van 10 december 2018 tot en met 21 januari 2019 een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten. ;zienswijze indienen;beroep instellen;

 

De vergunning ligt ter inzage t/m 21 januari 2019 in het:

- Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

Indien u de vergunning digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

 

Zienswijzen moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen is gericht en de reden van

de zienswijze.

Zienswijzen kunt u sturen naar: College van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.