Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 9113VerordeningenBesluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 14 november 2018, kenmerk PZH-2018-661443694, tot wijziging van de Waterverordening Rijnland en de Verordening ruimte 2014

Provinciale Staten van Zuid-Holland;

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 9 oktober 2018 met kenmerk PZH-2018-661443694;

 

Gelet op artikel 2.4. van de Waterwet, artikel 145 van de Provinciewet en artikel 2.1 van de Waterverordening Rijnland en artikel 2.4.2 van de Verordening ruimte;

 

Overwegende dat het gewenst is om de kaarten met regionale keringen bij de Waterverordening Rijnland en de Verordening Ruimte te wijzigen vanwege een aanpassing van het primaire keringenstelsel in de Waterwet, aanpassingen door het Hoogheemraadschap van Rijnland in de Legger regionale keringen, een beoogde verlegging van een regionale waterkering in Lisse (voormalig Elka-terrein) en een administratieve wijziging van het tracé van een waterkering te Zoetermeer;

 

Besluiten:

Artikel I  

Dit artikel wijzigt de Waterverordening Rijnland.

 

Artikel II  

In de Verordening ruimte 2014 wordt kaartbijlage 11 Waterveiligheid vervangen door de bij dit besluit behorende kaart 11 Waterveiligheid, zoals opgenomen in bijlage 3 behorende bij dit besluit.

 

Artikel III  

Dit artikel heeft betrekking op de wijziging van de Waterverordening Rijnland.

 

Artikel IV  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie in het laatst uitgegeven provinciaal blad van de provincie Zuid-Holland of Noord-Holland. Indien deze publicatie onverhoopt na 30 december 2018 plaatsvindt, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het laatst uitgegeven provinciaal blad van de provincie Zuid-Holland of Noord-Holland en werkt dit besluit terug tot en met 31 december 2018.

 

Den Haag, 14 november 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Griffier,

Voorzitter,

 

 

Bijlagen behorende bij het besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 14 november 2018, kenmerk PZH-2018-661443694, tot wijziging van de Waterverordening Rijnland en de Verordening Ruimte

 

 

Bijlage 1: Behoort bij wijziging Waterverordening Rijnland

 

Bijlage 2: Behoort bij wijziging Waterverordening Rijnland

 

Bijlage 3: Nieuwe Kaart 11 Waterveiligheid bij Verordening Ruimte 2014

 

 

TOELICHTING bij het besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 14 decenber 2018, kenmerk PZH-2018-661443694, tot wijziging van de Waterverordening Rijnland en de Verordening ruimte 2014

 

 

Artikel I en III

 

Wijzigingen vanwege aanpassing Waterwet

 

Aanleiding

Op 1 januari 2017 is een wijziging van de Waterwet in werking getreden die tot gevolg heeft dat de c-keringen in Centraal Holland hun status van primaire waterkering hebben verloren. Voor wat betreft Zuid-Holland gaat het dan om de (voormalige) c-keringen aan de noordkant van de gekanaliseerde Hollandsche IJssel in en ten oosten van Gouda. Tegelijkertijd is de norm van de primaire keringen (cat. a) langs o.a. de noordoever van de Nederrijn en Lek met deze wetswijziging aangepast. Aanleiding voor deze wetswijziging zijn studies die zijn verricht in het kader van het Deltaprogramma en later POV Centraal-Holland (1) . Uit deze studies is gebleken dat het realiseren van waterveiligheid door het versterken van de “voordeur” (de dijken langs de noordoever van de Nederrijn en Lek) veel kosteneffectiever is en minder maatschappelijke impact heeft dan grootschalige verbetering van de achterliggende (voormalige) c-keringen. Voor deze voormalige c-keringen brengt de statuswijziging met zich mee dat de provincie moet nagaan in hoeverre deze keringen een regionale status moeten krijgen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Waterwet. Met de wetswijziging is een termijn gesteld aan het aanwijzen als regionale kering en normeren van deze voormalige c-keringen. De provincies krijgen hiervoor de tijd tot 1 januari 2019.

 

(1) POV Centraal Hollnad is een gezamenlijk initiatief van RWS Midden-Nederland en drie waterschappen nl. Stichtse Rijnlanden, Rijnland en Waternet in samenwerking met de provincies Utrecht, Noord- en Zuid- Holland en D-G Ruimte en Water. Het is een van de drie Project Overstijgende Verkenningen die in het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2014-2019 zijn opgenomen.

 

Voorstel Stuurgroep Dijkversterking Centraal Holland

Met het oog op het hiervoor beschreven vervallen van de status van de c-keringen is in opdracht van POV Centraal Holland onderzocht of (delen van) deze c-keringen nog van regionaal belang zijn als boezemwaterkering en als zodanig moeten worden aangewezen en genormeerd. Op basis van dit onderzoek is een normeringsvoorstel voor de c-keringen voorbereid en afgestemd met onder meer de betrokken gemeenten en provincies. Dit normeringsvoorstel is per brief aan de betrokken provincies en de Minister van Infrastructuur en Milieu aangeboden (zie bijlage 1 bij deze toelichting) met het verzoek om het normeringsvoorstel in de provinciale Waterverordening resp. het landelijke Waterbesluit op te nemen.

 

Het advies voor de normering van de voormalige c-keringen in Centraal Holland is overigens uitgewerkt conform de IPO-richtlijn ter bepaling van het veiligheidsniveau van boezemkaden (IPO, 1999), zoals ook gehanteerd voor de bestaande regionale keringen in Zuid-Holland. Daarbij is rekening gehouden met voortschrijdend inzicht, zoals verwachte klimaatverandering tot 2050.

 

Consequenties voor de Waterverordening Rijnland

Het door de stuurgroep aangeboden normeringsvoorstel heeft consequenties voor regionale keringen zoals aangegeven op kaart C bij de Waterverordening Rijnland voor wat betreft de volgende twee trajecten.

 

Traject Waaiersluis tot Goverwellesingel (gelegen in de gemeente Gouda):

  • Hier liggen zowel een voormalige c-kering als een in het veld niet te onderscheiden regionale kering parallel aan elkaar. De regionale kering wordt eigenlijk gevormd door hoog voorland van de voormalige c-kering. Bij het op kaart verschuiven van de regionale kering naar de voormalige c-kering verandert er alleen iets op de kaart. Het gebied ten zuiden van de voormalige c-kering is en blijft (in het veld) hoog voorland van de achtergelegen kering. Uitgaande van de voormalige c-kering als traject voor de regionale kering is een procedure tot wijziging van kaart C bij de Waterverordening Rijnland nodig. Het traject van de regionale kering (zie rode stippellijn in onderstaande figuur) wordt dan verlegd naar de middenkruinlijn van de voormalige c-kering (zie doorgetrokken rode lijn in onderstaande figuur), waarbij de IPO-veiligheidsklasse 5 gehandhaafd blijft.

 

 

 

Traject gemaal Stein Oukoop tot provinciegrens (gelegen in de gemeente Krimpenerwaard):

  • Ook voor dit traject is een procedure tot wijziging van de kaart C bij de Waterverordening Rijnland nodig. De Steinsedijk tussen gemaal Stein-Oukoop en de Enkele Wiericke (provinciegrens), waarvan de primaire c-status is vervallen, zal worden aangewezen als regionale kering met veiligheidsklasse 3 en verbindt daarmee de bestaande regionale keringen langs de Hollandsche IJssel en de Enkele Wiericke, die ook veiligheidsklasse 3 hebben.

 

Wat betreft het tussenliggende traject Goverwellesingel tot gemaal Stein Oukoop kan de kaart bij de Waterverordening Rijnland nagenoeg ongewijzigd blijven. De al aanwezige voorliggende regionale kering met veiligheidsklasse 3 is in principe in staat om ook het gebied achter de voormalige c-kering voldoende te beschermen, uitgaande van de huidige inrichting van het te beschermen achterland.

 

Over de administratieve verlegging van de regionale waterkering op het traject Waaiersluis tot Goverwellesingel heeft op 11 oktober 2017 een informatieavond voor bewoners/eigenaren van belendende percelen van dit gedeelte van de Goejanverwelledijk plaatsgevonden.

 

Wijzigingen vanwege aanpassingen Legger Rijnland

Sinds de laatste wijziging van de kaarten bij de Waterverordening (2015) heeft Rijnland verschillende wijzigingen in de Legger regionale keringen doorgevoerd. Op 7 september 2017 heeft Rijnland een verzoek bij de provincie ingediend (zie bijlage 2 bij deze toelichting) om deze wijzigingen, voorzover relevant, over te nemen op de kaarten B en C bij de Waterverordening Rijnland. Aan dit verzoek is tegemoetgekomen.

 

Wijziging vanwege een beoogde verlegging van een waterkering in Lisse

De verlegging van een regionale kering ter hoogte van de Grevelingstraat 8 te Lisse (voormalig Elka-terrein) is nodig vanwege de bouw van woningen met deels ligplaatsen voor een boot en een daarmee verband houdende havenkom. Voor deze ontwikkeling is een watervergunning door Rijnland afgegeven en een ontheffing van de Verordening Ruimte door de provincie verleend. Het nieuwe het tracé is nu ook opgenomen op kaart B bij de Waterverordening Rijnland. Omdat de nieuwe situatie nog niet is gerealiseerd en de waterveiligheid in de tussentijd wel moet zijn geborgd, is zowel het bestaande als het nieuwe tracé van deze regionale kering op kaart B aangegeven. Daarbij is aangegeven dat het bestaande tracé tot een nader door GS te bepalen datum blijft vigeren. Deze datum hangt samen met het moment dat de nieuwe kering door het hoogheemraadschap op orde is bevonden.

 

Administratieve wijziging van het tracé van een waterkering te Zoetermeer

Geconstateerd is dat op kaart C bij de Waterverordening Rijnland het tracé van de regionale kering langs de Behrenslijn in Zoetermeer door huizen heen loopt. Het betreft hier een kering met IPO-veiligheidsklasse 4. De kaart is aangepast door het tracé van de regionale waterkering te laten samenvallen met de peilgebiedsgrens, die over openbaar terrein loopt. De veiligheidsklasse blijft hetzelfde. De wijziging is aangegeven in onderstaande figuur (de gele stippellijn geeft het huidige tracé aan, de gele doorgetrokken lijn geeft het nieuwe tracé aan).

 

 

 

Artikel II

Om een onbelemmerde werking, instandhouding en onderhoud van de regionale keringen te garanderen zijn in artikel 2.4.2. van de Verordening ruimte 2014 regels opgenomen. Daartoe zijn op kaart 11 Waterveiligheid de regionale keringen weergegeven. De hierboven beschreven wijzigingen worden daarom tevens doorgevoerd op de kaart Waterveiligheid bij de Verordening ruimte 2014.

 

Artikel IV

Vanwege de in artikel 2.4 van de Waterwet opgenomen deadline voor het aanwijzen van voormalige c-keringen als regionale kering is een bepaling over terugwerkende kracht opgenomen in het artikel IV van dit besluit.

 

 

Bijlagen behorende bij toelichting op het besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 14 november 2018, kenmerk PZH-2018-661443694, tot wijziging van de Waterverordening Rijnland en de Verordening Ruimte 2014 (zie hiervoor de gerelateerde informatie bij dit provinciaal blad) :

 

Bijlage 1: Voorstel Dijkversterking Centraal Holland normering c-waterkeringen d.d. 14 maart 2016

 

Bijlage 2: Brief van het Hoogheemraadschap van Rijnland d.d. 7 september 2017