Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 9108Beschikkingen | aanvraagGemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming

Ontvangen van: een aanvraag om een PAS-vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.

Betreft: wijziging veehouderij.

Locatie: Nummer 29, 8529 MK te Koufurderrige.

Gedeputeerde Staten hebben een PAS-vergunning verleend onder kenmerk 187664.

 

Tegen deze vergunning kan een belanghebbende van 10 december 2018 tot en met 21 januari 2019 beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland. ;zienswijze indienen;beroep instellen;

 

De vergunning ligt ter inzage t/m 21 januari 2019 in het:

- Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

Indien u de vergunning digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

 

Beroepschriften moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen is gericht en de reden van het beroepschrift.

Beroepschriften kunt u sturen naar: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen.