Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 11 december 2018, DOS-2013-0010135, PZH-2018-671303644 tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 niet productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018 (Besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

 

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP- 3 Zuid-Holland;

 

Overwegende dat het wenselijk is;

 

Besluiten:

Artikel I

Het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 2, eerste lid, komt te luiden:

 • 1.

  Het deelplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt voor het beheergebied van:

  • a.

   het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden € 350.000,-;

  • b.

   het Waterschap Amstel Gooi en Vecht € 0,-;

  • c.

   het Hoogheemraadschap van Delfland € 640.000-;

  • d.

   het Waterschap Hollandse Delta € 1.500.000-;

  • e.

   het Hoogheemraadschap van Rijnland € 0,-;

  • f.

   het Waterschap Rivierenland € 0,-;

  • g.

   het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard € 6.592.000,-.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang op de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

 

Den Haag,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. J. Smit, voorzitter

drs. H.M.M. Koek, secretaris

Toelichting

 

Met dit wijzigingsbesluit wordt het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018 gewijzigd. De wijziging van het openstellingsbesluit POP-3 niet productieve investeringen Water september 2018 betreft de opengestelde deelplafonds. De deelplafonds voor de beheergebieden van het Hoogheemraadschap van Delfland en van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard worden verhoogd. Door de verhoging wordt het mogelijk de aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen te honoreren. De investeringen waarvoor subsidie wordt verleend leveren een bijdrage aan de doelstellingen zoals beschreven in de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn.

 

 

 

Naar boven