Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 9083VerordeningenWijziging Subsidieverordening Natuur en Landschap 2016 Gelderland (SNL2016 Gelderland)

Bekendmaking van het besluit van 27 november 2018– zaaknummer 2016-006188 tot wijziging van een regeling

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Gelet op artikel 1.10 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016;

 

Besluiten

Vast te stellen de volgende wijziging van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016;

Artikel I  

 

A.

 

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  In onderdeel d wordt “cluster van beheeractiviteiten” vervangen door: beheeractiviteit.

 • b.

  Onderdeel i vervalt.

 • c.

  Onderdeel m komt te luiden:

  landbouwsteunkader: richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2010 (PB EU 2014/C 204/01);

 • d.

  Onderdeel n vervalt.

 • e.

  In onderdeel v wordt “begrensd” vervangen door: aangeduid.

 • f.

  In onderdeel aa wordt “zoals” vervangen door: als

 • g.

  Onderdeel ee vervalt.

 

B.

 

In de aanhef van het eerste lid van artikel 1.11, wordt “kunnen besluiten tot” vervangen door: besluiten op een aanvraag om.

 

C.

 

In artikel 1.12 wordt na “subsidie is aangevraagd” ingevoegd: , voor dezelfde periode of een deel van die periode.

 

D.

 

In artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, wordt “bestaande uit” vervangen door: met als leden.

 

E.

 

Artikel 2.3 wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  In het eerste lid, onderdeel b, wordt na “een publiekrechtelijke rechtspersoon” ingevoegd: , niet zijnde Staatsbosbeheer.

 • b.

  In het eerste lid, onderdeel c, wordt “de Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU 2014/C 249/01)” vervangen door: het landbouwsteunkader.

 

F.

 

In artikel 2.4 wordt in het eerste lid, onderdeel e, na “die het beheer uitvoeren” een komma ingevoegd.

 

G.

 

Artikel 2.5, zesde lid, vervalt.

 

H.

 

Artikel 2.6 wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  In het eerste lid wordt na “wordt bepaald door het” ingevoegd: subsidiabele.

 • b.

  In het eerste lid wordt na “natuurbeheertype, en het” ingevoegd: subsidiabele.

 

I.

 

In artikel 2.9 wordt in het derde lid, onderdeel c, de puntkomma vervangen door een komma.

 

J.

 

In artikel 2.13, tweede lid, onderdeel a wordt de komma na “onder c” vervangen door een puntkomma.

 

K.

 

Na artikel 2.14 wordt een nieuw artikel ingevoegd dat luidt:

 

Artikel 2.15 Transparantie

Ten aanzien van subsidie die op grond van deze regeling wordt verleend maken Gedeputeerde Staten binnen zes maanden na de datum van subsidieverlening de volgende gegevens bekend:

 • a.

  de gegevens, bedoeld in deel I, paragraaf 3.7, onderdeel 128, onder a en b van het landbouwsteunkader; en

 • b.

  de gegevens, bedoeld in deel I, paragraaf 3.7, onderdeel 128, onder c van het landbouwsteunkader, voor zover de individuele steun meer bedraagt dan:

  • 1°.

   € 60.000 voor begunstigden die actief zijn in de primaire landbouwproductie; of

  • 2°.

   € 500.000 voor begunstigden in de sectoren van de verwerking van landbouwproducten, de afzet van landbouwproducten, de bosbouwsector of activiteiten die buiten het toepassingsgebied van artikel 42 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen.

 

L.

 

Artikel 3.4 wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  In het eerste lid, onderdeel c, onder 2 vervalt de zinsnede “of cluster van beheeractiviteiten…in het natuurbeheerplan”.

 • b.

  Het tweede lid vervalt.

 • c.

  De aanduiding “1” voor het eerste lid vervalt.

 

M.

 

In artikel 3.7, tweede lid wordt de zinsnede “artikel 3.4, eerste lid, onder c, sub 4” vervangen door:

artikel 3.4, onderdeel c, onder 4°.

 

N.

 

In artikel 3.8, tweede lid, onderdeel b, onder 2°, sub ii, wordt de puntkomma vervangen door een punt.

 

O.

 

Artikel 3.11 wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  In onderdeel c vervalt de zinsnede “of het cluster van beheeractiviteiten”.

 • b.

  In onderdeel o wordt de puntkomma vervangen door een punt.

 

P.

 

Artikel 3.12, vijfde lid, komt te luiden:

 • 5.

  De hoogte van het voorschot wordt bepaald door per leefgebied het totaal aantal subsidiabele hectares waarvoor daadwerkelijk subsidiabele beheeractiviteiten zijn uitgevoerd, te vermenigvuldigen met de voor het betreffende leefgebied geldende gemiddelde kosten per hectare leefgebied, bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, en de daaruit resulterende bedragen bij elkaar op te tellen.

 

Q.

 

Artikel 3.13 wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  In het tweede lid, onderdeel a, wordt de komma vervangen door een puntkomma.

 • b.

  In het tweede lid, onderdeel b, wordt de komma vervangen door een puntkomma.

 • c.

  In het tweede lid, onderdeel c, wordt de komma vervangen door een puntkomma.

 • d.

  In het tweede lid, onderdeel d, wordt de komma vervangen door een puntkomma.

 • e.

  In het derde lid, onderdeel a, wordt de komma vervangen door een puntkomma.

 • f.

  In het vierde lid wordt “artikel 3.4, eerste lid onder c, sub 4” vervangen door: artikel 3.4, onderdeel c, onder 4.

 • g.

  In het zesde lid wordt “artikel 3.4, eerste lid, onderdeel a, onderdeel b en onderdeel c 1° en 4°” vervangen door: artikel 3.4, onderdelen a en b, en onderdeel c onder 1° en 4°.

 

R.

 

In artikel 3.14, eerste lid, wordt “naar aanleiding van” vervangen door: waarbij ook beslist wordt op.

 

Artikel II  

De toelichting behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Gelderland 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

De toelichting bij het kopje “Index Natuur en Landschap” komt te luiden: De Index Natuur en Landschap is een gemeenschappelijke, landelijk uniforme beschrijving van de typen natuur, landschap en agrarische natuur in Nederland. De Index Natuur en Landschap beschrijft welk typen natuur, agrarische natuur en landschap we kennen in Nederland en is de basis voor de natuurbeheerplannen van de provincies.

 

B.

 

De toelichting bij het kopje “Artikel 1.1 Begripsbepalingen, onderdeel d” komt te luiden: Binnen een beheerfunctie waren diverse beheeractiviteiten samengevoegd, waarna wordt gesproken van een cluster. Vanaf beheerjaar 2018 worden deze clusters binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer niet meer toegepast. Deze clusters worden daarom niet meer genoemd in de SVNL.

 

C.

 

Tussen de kopjes “Algemeen agrarisch natuur- en landschapsbeheer” en “artikel 3.1 Doelgroep” vervalt het woord “Artikelsgewijs”.

 

D.

 

Bij de toelichting onder het kopje “Artikel 3.2 Subsidiabele activiteiten” vervalt de derde alinea.

 

E.

 

Het kopje “Eerste lid, onder c, eerste onderdeel, Minimum en maximum aantal hectares per leefgebied” komt te luiden: Onderdeel c, onder 1°, Minimum en maximum aantal hectares per leefgebied.

 

F.

 

Het kopje “Eerste lid, onder c, tweede onderdeel, Projectomschrijving” en de toelichting daarbij vervallen.

 

G.

 

Het kopje “Tweede lid, uitzondering certificaatvereiste” en de toelichting daarbij vervallen.

 

Artikel III  

De bijlagen bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016 worden als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Bijlage 3 Koppeltabel komt te luiden:

 

De koppeltabel als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel f, is geplaatst op https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-enlandschap/agrarisch-natuurbeheer-anlb/.

 

B.

 

Bijlage 4 Maximale vergoeding als bedoeld in artikel 3.12 lid 6 en 3.14 lid 5 komt te luiden:

 

Het overzicht met de maximale vergoedingen is als bedoeld in artikel 3.12 lid 6 en 3.14 lid 5 geplaatst op https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-enlandschap/agrarisch-natuurbeheer-anlb/.

 

C.

 

Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  In het kopje wordt “Bijlage 5” vervangen door: Bijlage 4.

 • b.

  In de tabel wordt onder “Activiteit 5 (melden van nestenclaves en plaatsen nestbeschermer)” een nieuwe activiteit ingevoegd, luidende: Activiteit 5 (melden startdatum rustperiode) (2).

 • c.

  Bij deze nieuw ingevoegde activiteit wordt in de tweede en derde kolom gevoegd: 5 werkdagen na startdatum rustperiode.

 • d.

  In de voetnoot (1) wordt “vanaf het beheerjaar 2018 wordt hieronder ook begrepen het opvoeren van activiteit 5 voor zover in het kader van die activiteit een rustperiode in acht wordt genomen” vervangen door: Het opvoeren van de startdatum van de rustperiode in het kader van activiteit 5 valt hier niet onder. Een eventuele wijziging van de startdatum wel.

 • e.

  Na voetnoot (1) wordt een nieuwe voetnoot ingevoegd, luidende: (2) Melding is niet nodig indien de startdatum van de rustperiode al gedefinieerd is.

 

Artikel IV  

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid:

  • a.

   werken de wijzigingen in artikel I onder A, onder a, artikel I onder L, onder a en artikel III onder C terug tot 1 januari 2018; en

  • b.

   werkt artikel I onder K terug tot 1 juli 2016.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Clemens Cornielje

Commissaris van de Koning

Pieter Hilhorst

Secretaris

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris