Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 9079

Gepubliceerd op 7 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Voorschoten, Papelaan-West 109 te Voorschoten

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Papelaan-West 109 te Voorschoten

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 11 december 2018 een omgevingsvergunning verleend aan Indaver Groencompost B.V. Voorschoten voor een inrichting (milieu) gelegen aan Papelaan-West 109 te Voorschoten.

Het betreft een verzoek om een veranderingsvergunning voor een composteringsbedrijf.

In geval van veranderingsvergunning: De wijziging betreft het aanpassen van de capaciteit van de inrichting en het wijzigen van de samenstelling van de aan te voeren te composteren materialen.

De vergunning is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd. De wijziging betreft een verduidelijking van de voorschriften en het uitvoeren van een klachtenanalyse.

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van maandag 10 december 2018 tot en met maandag 21 januari 2019 in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, Leidseweg 25 in Voorschoten, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u beroep instellen. Dat doet u schriftelijk of digitaal binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief. U stuurt uw beroepschrift naar: De rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.

Als u beroep heeft ingesteld kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De voorzieningenrechter kan bepalen dat dit besluit niet van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: De rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer K. van `t Hoff via 071-4083344 of K.vantHoff@odwh.nl.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl