Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 9066Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking Shell Nederland Raffinaderij B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

 

Bedrijf : Shell Nederland Raffinaderij B.V.

Locatie : Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Vondelingenplaat

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het aanleggen van leidingwerk, instrumentatie en vervanging van 2 pompen voor de

productie van LSFO (low sulphur fuel oil) door LSSR (Low-Sulphur Short Residue),

Hydrowax, DAO Wax en HGO (Heavy Gasoil) in verschillende verhoudingen te mengen

Aanvraagdatum : 1 augustus 2018

Besluitdatum : 3 december 2018

Bekendmaking : 3 december 2018

Zaaknummer : 999993247

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Inlichtingen

De heer H. de Krom van de DCMR, telefoon: 010 - 246 81 67.