Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 9065Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking BP Raffinaderij Rotterdam B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is geweigerd omdat de activiteit niet vergunningplichtig is.

 

Bedrijf : BP Raffinaderij Rotterdam B.V.

Locatie : D'Arcyweg 76, 3198 NA Rotterdam-Europoort

Activiteit : Bouwen

Voor : Het vervangen van de betonnen brandweeroefenplaat

Aanvraagdatum : 4 oktober 2018

Besluitdatum : 3 december 2018

Bekendmaking : 3 december 2018

Zaaknummer : 9999103809

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Inlichtingen

Mevrouw I. Lucker van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 60.