Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 9064Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking BP Raffinaderij Rotterdam B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

 

Bedrijf : BP Raffinaderij Rotterdam B.V.

Locatie : D'Arcyweg 76, 3198 NA Rotterdam-Europoort

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : De aanvraag betreft het in bedrijf houden van de stoomboiler 29F1 tijdens een

onderhoudsstop (TAR) om bij een eventuele trip van de FFCU voldoende stoom te hebben om de FFCU weer op te starten zonder gebruik te maken van de fakkel bij procesverstoringen

Aanvraagdatum : 17 oktober 2018

Besluitdatum : 3 december 2018

Bekendmaking : 3 december 2018

Zaaknummer : 9999100279

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Inlichtingen

De heer A. Jonkers van de DCMR, telefoon: 010 - 246 84 74.