Provinciaal blad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenProvinciaal blad 2018, 9060Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzing categorieën van gevallen windparken Geefsweer en Oostpolder, provincie Groningen

Provinciale Staten van Groningen maken bekend dat zij op 14 november 2018, op grond van artikel 2.27 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 6.5 lid 4 Besluit omgevingsrecht in samenhang met artikel 3.1 Besluit omgevingsrecht, hebben besloten om voor de windparken Geefsweer en Oostpolder categorieën van gevallen aan te wijzen voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, onder 3°, van de Wabo, waarbij ten behoeve van het provinciaal belang van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken. Het handelt daarbij om omgevingsvergunningen die in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan en waar een uitgebreide Wabo-procedure voor moet worden gevoerd en waarbij het niet gaat om aanvragen voor nieuwe windturbines. Voor deze aanvragen is geen separate Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) van PS meer benodigd. Gedeputeerde Staten (GS) dienen jaarlijks inzichtelijk te maken hoeveel en welke omgevingsvergunningen met toepassing van dit besluit zijn verleend. Het besluit en daarbij behorende kaartmateriaal zijn in te zien op het Provinciehuis, Sint-Jansstraat 4 te Groningen of op www.provinciegroningen.nl.  Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Groningen, 26 november 2018