Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 9060

Gepubliceerd op 7 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Aanwijzing categorieën van gevallen windparken Geefsweer en Oostpolder, provincie Groningen

Provinciale Staten van Groningen maken bekend dat zij op 14 november 2018, op grond van artikel 2.27 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 6.5 lid 4 Besluit omgevingsrecht in samenhang met artikel 3.1 Besluit omgevingsrecht, hebben besloten om voor de windparken Geefsweer en Oostpolder categorieën van gevallen aan te wijzen voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, onder 3°, van de Wabo, waarbij ten behoeve van het provinciaal belang van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken. Het handelt daarbij om omgevingsvergunningen die in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan en waar een uitgebreide Wabo-procedure voor moet worden gevoerd en waarbij het niet gaat om aanvragen voor nieuwe windturbines. Voor deze aanvragen is geen separate Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) van PS meer benodigd. Gedeputeerde Staten (GS) dienen jaarlijks inzichtelijk te maken hoeveel en welke omgevingsvergunningen met toepassing van dit besluit zijn verleend. Het besluit en daarbij behorende kaartmateriaal zijn in te zien op het Provinciehuis, Sint-Jansstraat 4 te Groningen of op www.provinciegroningen.nl.  Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Groningen, 26 november 2018

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl