Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 9045Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking Neste Netherlands B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 25 juni 2018 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Neste Netherlands B.V. voor de inrichting aan de Antarcticaweg 185, 3199 KA Rotterdam-Maasvlakte.

 

Het betreft een inrichting voor de productie van biodiesel.

 

De aanvraag betreft het onderdeel milieu en omvat de cryogene opslag van argon en stikstof.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 6 december 2018 tot en met 17 januari 2019 op de volgende plaatsen inzien:

Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);

de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;

de Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);

de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

 

 

Inlichtingen

De heer D.L. Busropan van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 99.

Zaaknummer: 999988744.