Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 9044Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking LBC Rotterdam B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de op 14 december 2015 aan LBC Rotterdam B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Oude Maasweg 4, 3197 KJ Rotterdam-Botlek, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

 

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag in bulk en emballage van chemicaliën in vaste en vloeibare vorm alsmede het formuleren van koelvloeistoffen en andere chemicaliën.

 

De wijziging betreft het wijzigen van enkele brandveiligheidsvoorschriften om deze in lijn te brengen met de goedgekeurde UPD's.

 

Inzage

U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 op de volgende plaatsen inzien:

Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);

de gemeente Nissewaard, Raadhuislaan 106 te Spijkenisse (de gemeente werkt alleen op afspraak via telefoonnummer 14 0181);

het stadskantoor Vlaardingen, Klant Contactcentrum, Westnieuwland 6 te Vlaardingen;

de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

 

 

Inlichtingen

Mevrouw S.M. de Vries van de DCMR, telefoon: 010 - 246 82 77.

Zaaknummer: 999979882.