Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 9028Beschikkingen | afhandelingProvincie Utrecht Wbb bodemverontreiniging Tuinstraat 1-3 De Bilt UT031000137

Gemeente De Bilt en de Omgevingsdienst regio Utrecht heeft bodemonderzoeken ingediend bij de Gedeputeerde Staten van Utrecht. Aan de hand van deze onderzoeken is vastgesteld in welke mate (hoe ernstig) de bodem verontreinigd is, en of de bodem wel of niet binnen een bepaalde termijn gesaneerd moet worden (spoedeisendheid). Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn van plan om te besluiten dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging, die met spoed gesaneerd moet worden. Gezien de combinatie van het huidige (gevoelige) gebruik en de aard van de verontreiniging zijn wij voornemens ambtshalve een beschikking te nemen.

Op Tuinstraat 1-3 De Bilt is volgens de Wet bodembescherming (artikel 29 lid 1) sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Uit berekeningen blijkt dat de verontreiniging bij het huidige gebruik van het perceel risico’s oplevert voor mensen, ecologie of op verspreiding.

Daarom zijn Gedeputeerde Staten van Utrecht van plan om te besluiten dat de verontreiniging binnen twee jaar (dus voor 5 december 2020) gesaneerd moet worden.

U wilt reageren?

U kunt reageren op dit ontwerpbesluit door een zienswijze in te dienen. Dit kan tijdens de termijn van zes weken dat het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage liggen. Deze termijn loopt van 10 december 2018 tot 22 januari 2019. U kunt uw zienswijze schriftelijk, mondeling of digitaal indienen. Richt uw schriftelijke zienswijze aan: RUD Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht. U kunt digitaal een zienswijze indienen via een formulier op de website van de Provincie Utrecht. U vindt het formulier via www.provincie-utrecht.nl onder: loket/klacht, bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie. Wilt u mondeling een zienswijze indienen, maakt u daarvoor dan een afspraak via 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Van de mondelinge zienswijze wordt een kort verslag gemaakt.

Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z-BDM_HZ-CONV-00990-04/UT031000137. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de gemeente De Bilt, afdeling Milieu Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven op werkdagen van 9.00-12.00 uur telefoon 030-2289411.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.