Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 9024

Gepubliceerd op 6 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Akzo Nobel Chemicals B.V.

WET MILIEUBEHEER

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken het volgende bekend.

 

Medio 2018 is er een project uitgevoerd om te inventariseren of vergunningvoorschriften inzake emissies naar de lucht, die op basis van het overgangsrecht Activiteitenbesluit als maatwerk gelden, opnieuw vastgesteld moeten worden. Deze voorschriften vervallen per 1 januari 2019 van rechtswege indien niet opnieuw maatwerk wordt gesteld. Bij de inventarisatie is ook Akzo Nobel BV betrokken. Hierbij is gebleken dat er aanleiding is om middels maatwerk strengere emissie-eisen naar de lucht te stellen dan die gelden op grond van artikel 2.5 en 2.6 van het Activiteitenbesluit. De maatwerkvoorschriften liggen in lijn met de oorspronkelijke vergunningvoorschriften. De inrichting is gelegen aan de Welplaatweg 12, 3197 KS Rotterdam.

 

Het betreft een inrichting voor de vervaardiging van chloor, natronloog, waterstof en metaalalkylen.

 

Akzo Nobel Chemicals B.V. valt, als zogenaamd type C bedrijf, deels onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

 

Gelet op artikel 8.40 en 8.42, lid 1 van de Wet milieubeheer, juncto artikel 2.7 lid 1 en artikel 2.8, lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer besluiten wij om per 1 januari 2019 maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot de emissie van chloor naar de buitenlucht afkomstig van de afzuiging van het elektrolysegebouw (uit het membraan elektrolyse bedrijf).

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Inlichtingen

De heer P. Mesman van de DCMR, telefoon: 06 – 14 56 33 13.

Zaaknummer: 9999100317.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl