Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 9022Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland - verleende Omgevingsvergunning – OLO3631511 - Westervoortsedijk 71g te Arnhem

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning fase 2 te verlenen:

 

Voor : plaatsen van een tank een afzuigunit en van een PGS-15 opslagcontainer

Locatie : Westervoortsedijk 71g te Arnhem

Datum besluit : 4 december 2018

Datum verzending : 4 december 2018

Zaaknummer ODRN: W.Z18.106586.01

 

Geen ingekomen adviezen en/of zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging zijn geen adviezen uitgebracht en hebben wij geen zienswijzen ontvangen.

 

Geen wijziging(en) ten opzichte van het ontwerpbesluit

Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

Ter inzage

Het definitieve besluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 7 december 2018 gedurende een periode van zes weken ter inzage:

- bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Tweede Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen. Een afspraak kan worden gemaakt via wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024-751 77 00

 

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen beroep indienen. Dit geldt alleen voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend.

 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. De beroepstermijn start op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor er geen zienswijze(n) kon(den) worden ingediend, is er een kans dat de bestuursrechter het beroep toch behandelt.

 

Het gemotiveerde beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Het beroepschrift kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op http://loket.rechtspraak.nl/. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

 

Voor het behandelen van het beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer: 026 - 359 20 00).

 

Voorlopige voorziening

Zodra het besluit in werking treedt, kan de vergunninghouder het plan uitvoeren. Het indienen van een beroepschrift schort de inwerkingtreding niet op.

 

Diegenen die willen voorkomen dat de vergunninghouder gebruik maakt van de vergunning, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.