Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 8999Beschikkingen | afhandelingProvincie Utrecht – Ontwerpbeschikking in het kader van de Wet natuurbescherming – Gebiedsbescherming – Generatorstraat 4 Veenendaal

Bekendmaking

Ontwerpbeschikking in het kader van de Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn voornemens een vergunning, met zaakkenmerk Z-WNB-GB-VN-2018-1331, te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. De vergunning zal verleend worden ten behoeve van het bedrijf gelegen aan Generatorstraat 4 Veenendaal. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden te beschermen. Publicatiedatum vrijdag 7 december 2018.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

U kunt de beschikking en de daarbij behorende stukken inzien tot zes weken na de publicatiedatum bij:

Het Provinciehuis, Domein Leefomgeving, Team Vergunningverlening natuur en landschap, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 9:00-16:00 uur; na telefonische afspraak met het Servicebureau, te bereiken op (030) 258 3311.

De beschikking en de daarbij behorende stukken kunnen u op verzoek (in de meeste gevallen) ook digitaal worden toegezonden. Uw verzoek daartoe kunt u richten aan ons Servicebureau via Servicebureau@provincie-utrecht.nl of (030) 258 3311; onder vermelding van zaakkenmerk.

Zienswijzen

Een ieder kan zijn of haar zienswijzen tot en met zes weken na publicatiedatum naar voren brengen:

 

  • 1.

    Digitaal: u kunt via de website van de provincie Utrecht een zienswijze indienen. Het formulier vindt u onder https://fd9.formdesk.com/provincieutrecht1/EXT_Inspr_Zienswijze_V1;

  • 2.

    Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de provincie Utrecht, Domein Leefomgeving, Team Vergunningverlening natuur en landschap, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht

  • 3.

    Mondeling: u kunt contact opnemen met het Servicebureau van de provincie Utrecht, op telefoonnummer 030-2583311.

 

Verdere procedure

Over enige tijd zal een definitieve beschikking worden opgesteld. Belanghebbenden die tegen de ontwerpbeschikking zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen tegen de definitieve beschikking beroep instellen. Ook belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen beroep instellen.

 

Informatie

Als u vragen heeft over de inhoud van deze bekendmaking kunt u contact opnemen met ons Servicebureau, bereikbaar op telefoonnummer (030) 258 3311 of via e-mailadres Servicebureau@provincie-utrecht.nl, onder vermelding van zaakkenmerk.