Provinciaal blad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenProvinciaal blad 2018, 8983Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent mandaat en machtiging Economic Board Besluit mandaat en machtiging Economic Board Noord-Nederland 2018

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 27 november 2018, nr. A.12, afdeling ECP, dossiernummer K12942 het volgende besluit hebben genomen:

 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Overwegende dat uit het oogpunt van doelmatig bestuur en om de administratieve lastendruk bij de betreffende organisatie te verminderen het wenselijk is om de bevoegdheid tot het nemen van bepaalde besluiten te mandateren alsmede machtiging te verstrekken voor het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling.

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUITEN

 

Vast te stellen hetgeen volgt:

Artikel 1 Toepassingsbereik mandaat en machtiging

 • 1.

  De in artikel 2 genoemde bevoegdheden en taken zijn uitsluitend van toepassing op de besluiten tot subsidieverstrekking aan de VNO- NCW MKB Noord als penvoerder voor de Economic Board Noord-Nederland voor een maximaal bedrag van € 69.750 voor activiteiten als genoemd in de subsidieaanvraag d.d. 26 juli 2018 en de aangepaste begroting d.d. 9 november 2018.

 • 2.

  Op de besluiten tot subsidieverstrekking als bedoeld in het eerste lid is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 van toepassing.

Artikel 2 Mandaat en machtiging

 • 1.

  Gedeputeerde Staten van Fryslân wordt, met inbegrip van de ondertekening van stukken, mandaat en machtiging verleend voor:

  • a.

   het nemen van besluiten tot verlening, intrekking, wijziging of weigering van subsidie;

  • b.

   het nemen van besluiten tot verlening van voorschotten;

  • c.

   het nemen van besluiten tot subsidievaststelling;

  • d.

   het nemen van besluiten op grond van de artikelen 4:5 en 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • e.

   het betalen van voorschotten overeenkomstig de voorschotverlening;

  • f.

   het betalen van het subsidiebedrag overeenkomstig de subsidievaststelling, onder verrekening van betaalde voorschotten;

  • g.

   het nemen van besluiten tot terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of voorschotten;

  • h.

   het nemen van besluiten op bezwaar en besluiten tot instellen van beroep of indienen van een verweerschrift in beroepsprocedures;

  • i.

   vertegenwoordiging van Gedeputeerde Staten van Groningen bij de behandeling van bezwaren, beroepen en hogere beroepen en omvat zowel het schriftelijke gedeelte van de procedure als de mondelinge behandeling ter zitting.

 • 2.

  Onder de in het eerste lid genoemde bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele of administratieve aard.

 • 3.

  Voor de behandeling van een bezwaar tegen een besluit als genoemd in het eerste lid wordt gebruik gemaakt van de adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften van de provincie Fryslân.

Artikel 3 Ondermandaat

Gedeputeerde Staten van Fryslân zijn bevoegd om voor de aan hen gegeven mandaat en machtiging als genoemd in artikel 2, eerste lid, ondermandaat en ondermachtiging te verlenen.

Artikel 4 Ondertekening

 • 1.

  Besluiten die krachtens dit mandaatbesluit worden genomen worden als volgt ondertekend:

  Gedeputeerde Staten van Groningen:

  Namens deze:

  Gedeputeerde Staten van Fryslân

  (volgen de namen van de voorzitter en secretaris).

 • 2.

  Besluiten die krachtens dit mandaatbesluit in ondermandaat worden genomen worden als volgt ondertekend:

  Gedeputeerde Staten van Groningen:

  Namens deze:

   

  Gedeputeerde Staten van Fryslân

  Namens deze:

  (naam houder ondermandaat).

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Economic Board Noord-Nederland 2018.

Groningen, 27 november 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas,

voorzitter.

H. Schrikkema,

locosecretaris.