Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8980Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, omgevingsvergunning Borealis Plastomers B.V. kadastraal bekend als gemeente Geleen, sectie H, perceelnummer 845

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een besluit is genomen:

Omgevingsvergunning

Voor: gebiedsvergroting en verbouwing

Locatie: Borealis Plastomers B.V. kadastraal bekend als gemeente Geleen, sectie H, perceelnummer 845

Datum besluit: 29 november 2018

Zaaknummer: 2018-206007

Het besluit is op 3 december 2018 verzonden aan de aanvrager.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 4 december 2018 t/m 14 januari 2019:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via +31 43 389 7812;

- in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/actueel/bekendmakingen.

Rechtsbescherming

Als het besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 4 december 2018 t/m 14 januari 2019 bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl. Het indienen van het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden aan de aanvrager. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12