Provinciaal blad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenProvinciaal blad 2018, 8975Overige besluiten van algemene strekkingPOP3 Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 2018 - wijziging subsidieplafond

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 27 november 2018, nr.A.17 , afdeling ECP, dossiernummer K9282 het volgende besluit hebben genomen:

 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

 

Overwegende dat:

 

  • -

    op 3 april 2018 het POP3 Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 2018 is vastgesteld in het kader van paragraaf 1 van hoofdstuk 2 van de Regeling Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 subsidies provincie Groningen;

  • -

    het POP3 Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 2018 de mogelijkheid biedt het subsidieplafond bij overschrijding van het plafond op te hogen voor projecten met gelijke punten, zoals benoemd in artikel 10, lid 3 van het openstellingsbesluit;

Gelet op artikel 1.3 van de Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020;

 

Besluiten:

 

Het POP3 Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 2018 als volgt te wijzigen:

Artikel I

Het subsidieplafond, onder III van het POP3 Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 2018, wordt verhoogd van € 500.000 naar € 751.108,22 bestaande uit 50% Europese middelen uit het ELFPO en 50% provinciale middelen uit het krediet Provinciale Meefinanciering.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 16 april 2018.

 

Groningen, 27 november 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

H. Schrikkema, locosecretaris.