Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8957Overige besluiten van algemene strekkingRegeling Militaire Dienst Provincie Limburg 2018

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over de invoering van de CAP2018,

 

gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht en de Provinciewet,

hebben in hun vergadering van 27 november 2018 besloten de Regeling Militaire Dienst in te trekken en de Regeling Militaire Dienst provincie Limburg 2018 vast te stellen.

 

Regeling Militaire Dienst provincie Limburg 2018

Artikel 1

De ambtenaar die als gevolg van een wettelijke verplichting in werkelijke militaire dienst is dan wel wordt opgeroepen in geval van buitengewone omstandigheden, wordt geacht in zijn/haar functie met verlof te zijn tot en met de dag waarop zijn/haar aanstelling zou zijn beëindigd, indien hij/zij zijn/haar militaire dienstplicht niet had hoeven te vervullen.

Artikel 2 Salaris, salaristoelagen en IKB tijdens verblijf in militaire dienst

 • 1.

  De ambtenaar die als gevolg van een wettelijke verplichting, anders dan voor herhalingsoefening, in werkelijke militaire dienst is, heeft de eerste 12 maanden recht op het aan zijn/haar functie verbonden salaris, het deel van het IKB als bedoeld in artikel 3.5.2 lid 2 sub a van de CAP en de toelagen waarop op basis van paragraaf 3.3 van de CAP aanspraak bestaat.

  Vanaf de dertiende maand heeft hij/zij recht op het aan zijn/haar functie verbonden salaris, het deel van het IKB als bedoeld in artikel 3.5.2 lid 2 sub a van de CAP en de toelagen waarop op basis van paragraaf 3.3 van de CAP aanspraak bestaat voor het gedeelte dat dit salaris meer bedraagt dan zijn/haar militaire beloning. Ingeval de ambtenaar geschorst is, is artikel 10.2 CAP onverminderd van toepassing.

 • 2.

  De ambtenaar die als militair deelneemt aan de eerste opleiding en eerste oefening geniet gedurende deze periode het aan zijn/haar functie verbonden salaris, het deel van het IKB als bedoeld in artikel 3.5.2 lid 2 sub a van de CAP en de toelagen waarop op basis van paragraaf 3.3 van de CAP aanspraak bestaat tot een bedrag, dat gelijk is aan het door hem/haar af te dragen werknemersdeel van de pensioenbijdrage.

 • 3.

  De ambtenaar die tenminste twaalf maanden in werkelijke militaire dienst is geweest en die voor een herhalingsoefening opnieuw in werkelijke militaire dienst komt, heeft gedurende de eerste veertien dagen van deze herhalingsoefening recht op zijn/haar volledige salaris, het deel van het IKB als bedoeld in artikel 3.5.2 lid 2 sub a van de CAP en de toelagen waarop op basis van paragraaf 3.3 van de CAP aanspraak bestaat . Daarna wordt zijn/haar militaire beloning in mindering gebracht op het hiervoor genoemde salaris, deel van het IKB en salaristoelagen.

 • 4.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt de militaire beloning verminderd met een eventuele aftrek wegens genot van voeding en huisvesting.

 • 5.

  De ambtenaar die in werkelijke militaire dienst is, heeft in elk geval recht op het aan zijn/haar functie verbonden salaris en de toelagen waarop op basis van paragraaf 3.3 van de CAP aanspraak bestaat tot een bedrag, dat gelijk is aan het door hem/haar af te dragen werknemersdeel van de pensioenbijdrage.

Artikel 3 Gelijkstelling met militaire dienst

Het bepaalde in de artikelen 1 en 2 geldt ook voor de ambtenaar:

 • a)

  die is tewerkgesteld in de zin van artikel 9 van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst;

 • b)

  die in werkelijke dienst is op grond van een verbintenis bij het Korps Nationale Reserve;

 • c)

  die op grond van een andere bijzondere verbintenis in werkelijke militaire of daarmede gelijk te stellen dienst is, ter zake waarvan dat wettelijk is bepaald;

 • d)

  die als militair in werkelijke dienst is op grond van een verbintenis bij het reservepersoneel van de krijgsmacht.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als Regeling militaire dienst provincie Limburg 2018 en vervangt de ‘Regeling militaire dienst’.

 • 2.

  De Regeling militaire dienst provincie Limburg 2018 treedt in werking op 1 januari 2018.

   

Maastricht, d.d. 27 november 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA