Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8955Overige besluiten van algemene strekkingReisregeling Provincie Limburg 2018

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over de invoering van de CAP2018,

 

gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht en de Provinciewet,

hebben in hun vergadering van 27 november 2018 besloten de Reisregeling Provincie Limburg 2015 in te trekken en de Reisregeling provincie Limburg 2018 vast te stellen.

 

Reisregeling provincie Limburg 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerker: de werknemer, die op grond van een aanstelling of een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, werkzaam is bij de provincie Limburg;

 • b.

  standplaats: de gemeente of het met name genoemde deel daarvan, waar de medewerker gewoonlijk zijn werkzaamheden uitoefent;

 • c.

  plaats van tewerkstelling: het gebouw, gebouwencomplex of terrein van waaruit de betrokkene gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht;

 • d.

  woonplaats: de gemeente of het met name bekende afzonderlijk deel van die gemeente waar de medewerker woonachtig is;

 • e.

  dienstreis: een in opdracht van Gedeputeerde Staten ten behoeve van de provincie afgelegde reis, alsmede het daarmee verband houdende verblijf;

 • f.

  cadeaufiets: fiets ter waarde van maximaal € 749 die op kosten van de provincie Limburg aan de medewerker op diens aanvraag in eigendom wordt verstrekt.

I. Reiskosten woon-werkverkeer

Artikel 2 Algemene bepaling

 • 1.

  De medewerker wordt in verband met het dagelijks reizen tussen woning en plaats van tewerkstelling op zijn aanvraag een tegemoetkoming verleend in de reiskosten.

 • 2.

  De medewerker geeft door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier zijn keuze aan uit de verschillende vervoersmogelijkheden voor woon-werkverkeer.

 • 3.

  De medewerker die geen keuze maakt uit de geboden vervoersmogelijkheden ontvangt geen tegemoetkoming.

 • 4.

  De keuze voor de IKB-fiets of cadeaufiets is voor 3 jaar geldig. Voor de overige gemaakte keuzen geldt dat de medewerker deze op elk moment kan wijzigen. De medewerker dient daartoe middels een keuzeformulier zijn gewijzigde keuze door te geven.

 • 5.

  De medewerker dient wijzigingen in zijn persoonlijke of werksituatie die consequenties hebben voor wat betreft de reisbewegingen woon-werkverkeer door te geven.

 • 6.

  Indien de medewerker onjuiste informatie doorgeeft met betrekking tot zijn reisbewegingen woon-werkverkeer of nalaat informatie door te geven die consequenties heeft voor zijn reisbewegingen woon-werkverkeer dient de ten onrechte betaalde vergoeding te worden terugbetaald en kan er als sanctie tijdelijke uitsluiting van deze regeling worden opgelegd.

 • 7.

  De in deze regeling genoemde bedragen gelden onder voorbehoud van wijzigingen in fiscale regelgeving.

Toelichting

De medewerker heeft recht op een tegemoetkoming in de kosten voor het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling. Aan de hand van een keuzeformulier dat op intranet is te vinden dient de medewerker een keuze te maken uit de verschillende vervoersalternatieven.

Alleen de keuze voor het vervoersalternatief fiets geldt voor een periode van minimaal 3 jaar. De overige gemaakte keuzen kunnen op elk moment gewijzigd worden middels een keuzeformulier dat op intranet is te vinden.

Wijzigingen in zijn/haar persoonlijke of werksituatie die consequenties hebben voor wat betreft de reisbewegingen woon-werkverkeer, zoals bijv. verhuizing, wijziging van standplaats, vermindering of uitbreiding van de werktijd etc. dient de medewerker zo spoedig mogelijk door te geven aan personeelsbeheer zodat er een herberekening kan plaatsvinden van de tegemoetkoming in zijn/haar reiskosten woon-werkverkeer.

De medewerker die in dat verband onjuiste informatie doorgeeft of nalaat informatie door te geven dient de ten onrechte betaalde vergoeding terug te betalen. Bovendien kan er in dat geval door de leidinggevende ook nog als sanctie tijdelijke uitsluiting van deze regeling worden opgelegd.

De op grond van deze regeling geldende bedragen worden gewijzigd aan de hand van wijzigingen in de fiscale regelgeving.

Artikel 3 Openbaar vervoer

 • 1.

  De medewerker die met het openbaar vervoer heen en weer reist tussen woning en plaats van tewerkstelling ontvangt via de servicedesk een OV-kaart waarmee hij/zij op basis van 2e klasse over het traject van woon-werkverkeer mag reizen.

 • 2.

  De medewerker die gebruik maakt van het openbaar vervoer en van een fiets voor het voor-en/of natransport kan een belaste vergoeding ontvangen van gemaakte kosten voor een fietsenstalling onder overlegging van de onderliggende bewijsstukken. De medewerker ziet in dat geval af van de vergoeding voor het aansluitende openbaar vervoer aan die kant van het traject waarvoor een fiets wordt gebruikt.

 • 3.

  Aan de medewerker kan op zijn verzoek een trajectkaart, een treinvrijkaart of een OV-vrijkaart worden verstrekt. Eenmaal per jaar worden de gemaakte kosten voor de dienstreizen en de kosten voor woon-werkverkeer berekend en verrekend met de kosten van aanschaf van de betreffende kaart. Het resterende deel van de kosten van de kaart dient door de medewerker te worden betaald van het brutoloon via IKB.

 • 4.

  De medewerker aan wie in het kader van zijn woon-werkverkeer een OV-kaart is verstrekt of aan wie de kosten daarvan zijn vergoed, kan maximaal 40 dagen per jaar gebruik maken van een gratis parkeerplaats op het provinciale parkeerterrein. Na 40 gratis parkeerdagen wordt er bij elke volgende parkeerbeurt een bedrag van € 2,50 netto per dag bij de medewerker in rekening gebracht.

 • 5.

  Bij ontslag uit provinciale dienst levert de medewerker uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontslag de aan hem verstrekte OV-kaart in bij de servicedesk. Bij te late inlevering worden de kosten bij de medewerker in rekening gebracht.

Toelichting

Bij gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer worden alle kosten voor het betreffende traject vergoed, zowel van het hoofdtransport als van het voor-en/of natransport, een en ander op basis van 2e klasse.

De medewerker kan in combinatie met het openbaar vervoer gebruikmaken van de mogelijkheid van een IKB-fiets voor het voor-en/of natransport. Voor de stallingskosten kan hij gebruik maken van de OV-kaart dan wel deze declareren onder overlegging van de onderliggende bewijsstukken. Het betreft hier een belaste vergoeding.

De medewerker kan geen aanspraak maken op vergoeding voor het aansluitende openbaar vervoer aan die kant van het traject waarvoor de fiets wordt gebruikt.

De medewerker gebruikt de ten behoeve van het woon-werkverkeer verstrekte OV-kaart tevens voor dienstreizen. Een maal per jaar worden de reguliere openbaar vervoerskosten woon-werkverkeer en de kosten van de met de kaart gemaakte dienstreizen in mindering gebracht op de aanschafkosten van de betreffende OV-kaart.

Het resterende deel van de kosten van de kaart wordt bij de medewerker in rekening gebracht.

Uitgangspunt is dat niet meer wordt vergoed dan de werkelijk gemaakte kosten.

De medewerker kan in combinatie met het gebruik van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer nog maximaal 40 dagen per jaar gebruik maken van een gratis parkeerplaats op het provinciale terrein. Een en ander zal middels het centrale toegangssysteem worden geregistreerd. Na 40 gratis parkeerdagen kan de medewerker tegen betaling van een bedrag van € 2,50 netto per dag parkeren op het provinciale terrein. De totale parkeerkosten zullen een maal per jaar via het salaris worden verrekend.

Artikel 4 Fiets

 • 1.

  De medewerker kan eenmaal per drie jaar een aanvraag indienen voor een belastingvrije vergoeding voor de aanschaf van een fiets voor woon-werkverkeer tot maximaal € 749. De medewerker die hiervan gebruik wil maken is verplicht om meer dan de helft van het aantal dagen dat hij reist in het kader van woon-werkverkeer met de fiets te komen.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten verstrekken aan de medewerker op aanvraag maximaal eenmaal per drie jaar een cadeaufiets ter waarde van maximaal € 749, indien deze fiets wordt gebruikt voor het hele traject van woon-werkverkeer. De medewerker die hiervan gebruik wil maken is verplicht om meer dan de helft van het aantal dagen dat hij reist in het kader van woon-werkverkeer met de fiets te komen.

 • 3.

  De medewerker die zich op basis van een door hem ondertekende verklaring heeft verplicht om meer dan de helft van het aantal dagen dat hij reist in het kader van woon-werkverkeer met een fiets te komen, of voor het reizen van en naar het werk gebruik maakt van een fiets voor het voor-en natransport, ontvangt een onbelaste vergoeding van € 82 per jaar voor met het gebruik van de fiets samenhangende zaken en een fietsverzekering.

 • 4.

  De provincie Limburg kan controleren of de medewerker die een verklaring heeft ondertekend ook daadwerkelijk op meer dan de helft van het aantal dagen met de fiets reist in het kader van woon-werkverkeer. Indien dat niet zo blijkt te zijn, zal de ten onrechte betaalde vergoeding teruggevorderd worden en kan er als sanctie tijdelijke uitsluiting van deze regeling worden opgelegd.

 • 5.

  De medewerker die gebruik maakt van een cadeaufiets kan incidenteel, bijv. bij slecht weer of in de wintermaanden, middels de Businesscard gebruik maken van het openbaar vervoer.

 • 6.

  De medewerker die zich op basis van een door hem ondertekende verklaring heeft verplicht om meer dan de helft van het aantal dagen dat hij reist in het kader van woon-werkverkeer het hele traject van woning naar plaats van tewerkstelling per fiets af te leggen en daartoe gebruik maakt van een eigen fiets of een IKB-fiets ontvangt een vergoeding van € 0,15 netto per kilometer.

 • 7.

  De medewerker die een fietskilometervergoeding ontvangt, heeft geen recht op vergoeding van eventuele stallingskosten.

 • 8.

  De medewerker die een fietskilometervergoeding ontvangt, heeft geen recht op vergoeding voor de kosten van openbaar vervoer indien hij bij slecht weer of in de wintermaanden gebruik maakt van het openbaar vervoer. Hij houdt dan de fietsvergoeding en betaalt daarmee de kosten van openbaar vervoer.

 • 9.

  De medewerker die zich op basis van een door hem ondertekende verklaring heeft verplicht om meer dan de helft van het aantal dagen dat hij reist in het kader van woon-werkverkeer met de fiets te komen, kan bij gebruik van een auto maximaal 40 dagen per jaar gebruik maken van een gratis parkeerplaats op het provinciale parkeerterrein. Na 40 gratis parkeerdagen wordt er bij elke volgende parkeerbeurt een bedrag van € 2,50 netto per dag bij de medewerker in rekening gebracht.

Toelichting

Ter stimulering van het fietsgebruik kunnen medewerkers onder voorwaarden in aanmerking komen voor een IKB-fiets in ruil voor IKB. De fiets moet voor meer dan de helft van de tijd voor het woon-werkverkeer worden gebruikt. Het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer mag zich beperken tot het voor-of het na-traject van het openbaar vervoer. De medewerker komt eenmaal per drie jaar in aanmerking voor aanschaf van een IKB-fiets tot maximaal € 749. Op het moment van aanvraag van de fiets moet er dus sprake zijn van een dienstverband bij de Provincie Limburg dat nog minimaal 3 jaar voortduurt. De fiets kan ook voor privé-doeleinden worden gebruikt.

Voor een cadeaufiets komen in aanmerking alle medewerkers in dienst van de provincie Limburg.

De cadeaufiets moet voor het gehele af te leggen traject voor woon-werkverkeer worden gebruikt.

Indien de fiets uitsluitend wordt gebruikt voor voor-en natransport komt men derhalve niet in aanmerking voor een cadeaufiets.

Het gebruik van de cadeaufiets kan gecombineerd worden met de vergoeding voor openbaar vervoer.

Voorwaarde is dat de cadeaufiets minimaal de helft van het jaar voor woon-werkverkeer wordt gebruikt.

De mogelijkheid om in combinatie daarmee een vergoeding voor openbaar vervoer te ontvangen is dus beperkt.

Een cadeaufiets wordt maximaal eenmaal per drie jaar verstrekt. Op het moment van aanvraag van de fiets moet er dus sprake zijn van een dienstverband bij de Provincie Limburg dat nog minimaal 3 jaar voortduurt. De maximale cataloguswaarde van de cadeaufiets is bepaald op € 749. Voor zoveel de waarde in het economisch verkeer van de fiets meer is, komt die geheel voor rekening van de medewerker. Bij de aanvraag via IKB zal hij een kopie van de originele aankoopnota moeten overleggen. De cadeaufiets mag tevens voor privé-doeleinden worden gebruikt.

Per kalenderjaar wordt zonder nader bewijs een onbelaste vergoeding van € 82 gegeven voor met het gebruik van de fiets samenhangende zaken. In aanvulling hierop kan de fietsverzekering belastingvrij worden vergoed.

De medewerker heeft recht op een fietskilometervergoeding van € 0,15 netto. Deze vergoeding loopt door ook indien de medewerker in de wintermaanden of bij slecht weer gebruik maakt van het openbaar vervoer of van de gratis parkeerfaciliteiten op het provinciale terrein. De medewerker betaalt de kosten van het openbaar vervoer zelf.

Aan de medewerker die een fietskilometervergoeding ontvangt, worden eventuele stallingskosten en kosten van openbaar vervoer niet vergoed. Deze kosten dient de medewerker te betalen uit de doorlopende fietskilometervergoeding dan wel de vergoeding voor de met het gebruik van de fiets samenhangende zaken.

De medewerker kan in combinatie met het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer nog maximaal 40 dagen per jaar gebruik maken van een gratis parkeerplaats op het provinciale terrein. Een en ander zal middels het centrale toegangssysteem worden geregistreerd. Na 40 gratis parkeerdagen kan de medewerker tegen betaling van een bedrag van € 2,50 netto per dag parkeren op het provinciale terrein. De totale parkeerkosten zullen een maal per jaar via het salaris worden verrekend.

Artikel 5 Eigen auto, motor, bromfiets, scooter

De medewerker die met eigen vervoer heen en weer reist tussen woning en plaats van tewerkstelling ontvangt op zijn aanvraag een vergoeding van € 0,10 netto per kilometer.

Artikel 6 Lopen

 • 1.

  De medewerker die de afstand tussen woning en plaats van tewerkstelling lopend aflegt, ontvangt op zijn aanvraag een vergoeding van € 0,15 netto per kilometer.

 • 2.

  De medewerker die de afstand tussen woning en plaats van tewerkstelling lopend aflegt en daartoe een vergoeding van € 0,15 netto per kilometer ontvangt, kan bij gebruik van een auto maximaal 40 dagen per jaar gebruik maken van een gratis parkeerplaats op het provinciale parkeerterrein. Na 40 gratis parkeerdagen wordt er bij elke volgende parkeerbeurt een bedrag van € 2,50 netto per dag bij de medewerker in rekening gebracht.

Artikel 7 Vergoedingen

 • 1.

  De medewerker heeft recht op een vergoeding van zijn reiskosten woon-werkverkeer voor maximaal 214 dagen per jaar conform de fiscale regelgeving.

 • 2.

  De uitbetaling van de vergoedingen op grond van de artikelen 3 t/m 6 geschiedt in de regel tezamen met het salaris.

 • 3.

  De berekening en inhouding van de parkeerkosten zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4 vindt een maal per jaar plaats aan het einde van het kalenderjaar.

 • 4.

  Voor de medewerker die minder dan vijf dagen in de week reist, geldt met betrekking tot de vergoedingen een evenredig lager bedrag.

 • 5.

  De afstand in kilometers tussen woning en plaats van tewerkstelling zal worden bepaald met behulp van de Anwb-routeplanner. Uitgangspunt is de snelste route gebaseerd op adres.

 • 6.

  Geen vergoeding wordt uitgekeerd over de periode, waarin de medewerker door ziekte of verlof, anders dan algemeen verlof en ADV, langer dan 4 weken afwezig is geweest. De korting resp. uitbetaling wordt toegepast resp. hervat in de 1e kalendermaand volgend op die waarin de werkzaamheden zijn gestaakt of hervat.

II. Reiskosten dienstreizen

Artikel 8 Algemene bepaling

 • 1.

  In verband met dienstreizen wordt de medewerker een vergoeding verleend voor reis-en verblijfkosten.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling geldt in de regel de plaats van tewerkstelling als begin-en eindpunt van de dienstreis.

 • 3.

  In afwijking van lid 2 kan de woning van de medewerker of een andere plaats als beginpunt of eindpunt van de reis worden aangemerkt, indien noch op de heenreis, noch op de terugreis de plaats van tewerkstelling wordt bezocht.

Artikel 9 Dienstreizen met openbaar vervoer

 • 1.

  De medewerker maakt voor een dienstreis in beginsel gebruik van het openbaar vervoer op basis van 1e klasse. Kosten van openbaar vervoer die niet middels de door de provincie verstrekte Businesscard kunnen worden voldaan, worden vergoed tegen overlegging van de vervoersbewijzen.

 • 2.

  De medewerker aan wie op zijn verzoek een Trajectkaart, een Treinvrijkaart of een OV-vrijkaart is verstrekt ten behoeve van woon-werkverkeer is verplicht om deze tevens te gebruiken in het kader van zijn dienstreizen. De kosten voor de dienstreizen en de kosten voor woon-werkverkeer worden eenmaal per jaar verrekend met de kosten van aanschaf van de betreffende Trajectkaart, Treinvrijkaart of OV-vrijkaart. Het resterende deel van de kosten van de betreffende kaart dient door de medewerker te worden betaald van het brutoloon via IKB. (zie artikel 3 lid 3)

 • 3.

  De medewerker kan voor het voor-en natransport van de dienstreis met de Businesscard tevens gebruik maken van een aantal aanvullende voorzieningen zoals OV-fiets, taxi en/of parkeervoorziening. De kosten hiervan worden rechtstreeks bij de provincie in rekening gebracht.

 • 4.

  De medewerker die voor het voor-en/of natransport van de dienstreis gebruik maakt van een fiets of bromfiets mag de ten behoeve van deze reis gemaakte stallingskosten declareren onder overlegging van de onderliggende bewijsstukken.

Artikel 10 Dienstreizen per eigen motorvoertuig, dienstauto of taxi

 • 1.

  De leidinggevende kan de medewerker toestemming verlenen voor het gebruik van een eigen motorvoertuig, dienstauto of een taxi indien hij van mening is dat reizen per openbaar vervoer niet doelmatig is of indien de bijzondere omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven.

 • 2.

  De medewerker die toestemming heeft gekregen om voor de dienstreis gebruik te maken van een eigen motorvoertuig ontvangt daarvoor een vergoeding van € 0,37 per kilometer.

 • 3.

  De medewerker die toestemming heeft gekregen om voor de dienstreis gebruik te maken van een eigen motorvoertuig of dienstauto mag de ten behoeve van deze reis gemaakte parkeerkosten declareren.

 • 4.

  De beoordeling van het aantal kilometers zal worden bepaald met behulp van de in het digitale systeem voor de reisdeclaraties gebruikte routeplanner. Uitgangspunt is de snelste route gebaseerd op adres.

 • 5.

  Bij de berekening van de te vergoeden kilometers worden niet meegenomen de kilometers van de dienstreis die loopt over het traject waarop de medewerker in het kader van woon-werkverkeer met eigen vervoer van de woning naar de plaats van tewerkstelling rijdt en v.v.

 • 6.

  Een dienstreis die per motorvoertuig of per taxi wordt ondernomen, zonder dat daartoe toestemming is verleend door het hoofd van het organisatie-onderdeel komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Toelichting

Alleen indien het gebruik van openbaar vervoer niet mogelijk of niet doelmatig is, kan gebruik worden gemaakt van een eigen motorvoertuig, dienstauto of een taxi. Om voor vergoeding van deze kosten in aanmerking te kunnen komen, dient men voor het gebruik van een eigen motorvoertuig of taxi toestemming te hebben gekregen van de leidinggevende. De vergoeding bij dienstreizen bedraagt € 0,37 per kilometer. Daarvan is € 0,19 onbelast en het meerdere belast.

Artikel 11 Dienstreizen per fiets of bromfiets

 • 1.

  De medewerker die de volledige dienstreis per fiets of per bromfiets aflegt, ontvangt daarvoor een vergoeding van € 0,37 per kilometer.

 • 2.

  Bij de berekening van de te vergoeden kilometers worden niet meegenomen de kilometers van de dienstreis die loopt over het traject waarop de medewerker in het kader van woon-werkverkeer van de woning naar de plaats van tewerkstelling reist en v.v.

 • 3.

  De medewerker die de volledige dienstreis per fiets of bromfiets aflegt, mag de ten behoeve van deze reis gemaakte kosten van stalling voor de fiets of bromfiets declareren.

 • 4.

  Het declareren van stallingskosten geschiedt onder overlegging van de onderliggende bewijsstukken.

 • 5.

  De beoordeling van het aantal kilometers zal worden bepaald met behulp van de in het digitale systeem voor de reisdeclaraties gebruikte routeplanner. Uitgangspunt is de snelste route gebaseerd op adres.

 • 6.

  Bij de berekening van de te vergoeden kilometers worden niet meegenomen de kilometers van de dienstreis die loopt over het traject waarop de medewerker in het kader van woon-werkverkeer per fiets of bromfiets naar de plaats van tewerkstelling rijdt.

Toelichting

De vergoeding bij dienstreizen bedraagt € 0,37 per kilometer. Daarvan is € 0,19 onbelast en het meerdere belast.

Het betreft hier een belaste vergoeding aangezien de kilometervergoeding en de vergoeding voor de stallingskosten te samen hoger zijn dan € 0,19.

Artikel 12 Buitenlandse dienstreizen

 • 1.

  Voor het maken van een buitenlandse dienstreis heeft de medewerker toestemming nodig van Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  De reis-en verblijfkosten die de medewerker maakt in verband met een met toestemming van Gedeputeerde Staten afgelegde buitenlandse reis, worden vergoed, onder overlegging van bewijsstukken, tot maximaal de bedragen in de Reisregeling buitenland.

 • 3.

  Een buitenlandse reis, waarbij het reisgedeelte buiten Nederland beperkt is, of waarbij de grensoverschrijding niet noodzakelijkerwijs leidt tot uitgaven voor maaltijden of overnachting in het buitenland, wordt, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, aangemerkt als een dienstreis binnen Nederland.

Toelichting

Een buitenlandse reis, waarbij het reisgedeelte buiten Nederland beperkt is, betreft in ieder geval een reis binnen de Euregio. Voor buitenlandse reizen buiten het gebied van de Euregio geldt in de regel dat toestemming van Gedeputeerde Staten nodig is.

Artikel 13 Dienstreizen per vliegtuig

Indien bij een dienstreis gebruik wordt gemaakt van een vliegtuig is toestemming nodig van

Gedeputeerde Staten.

Toelichting

Als uitgangspunt geldt dat bij dienstreizen tot een afstand van 500 kilometer gebruik wordt gemaakt van de trein.

De kosten voor dienstreizen per trein worden vergoed tot het maximum van de kosten van het reizen per eerste klas. Alleen indien het gebruik van de trein in een bepaalde situatie niet mogelijk of niet doelmatig is, kan gebruik worden gemaakt van een vliegtuig. Om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te kunnen komen, dient men voor het gebruik van een vliegtuig toestemming te hebben gekregen van Gedeputeerde Staten.

III. Verblijfkosten dienstreizen

Artikel 14
 • 1.

  De in verband met een dienstreis noodzakelijk gemaakte verblijfkosten zoals kosten voor maaltijden, logies en kleine uitgaven worden vergoed tot een maximum van de bedragen zoals deze ter zake zijn of worden vastgesteld in de Reisregeling binnenland voor zover het een dienstreis binnen Nederland betreft.

 • 2.

  De aanspraak op de vergoedingen voor maaltijden en logies bestaat slechts indien voor deze verstrekkingen kosten zijn gemaakt.

 • 3.

  Geen aanspraak op vergoeding voor maaltijden bestaat, indien tijdens een dienstreis de gelegenheid bestaat al dan niet tegen betaling maaltijden van overheidswege te ontvangen.

 • 4.

  Geen aanspraak op vergoeding voor logies bestaat indien kan worden overnacht in een daarvoor door de provincie ter beschikking gestelde gelegenheid.

Toelichting

Met deze bepaling wordt aansluiting gezocht bij de rijksregeling. Voor de vergoeding wegens verblijfkosten wordt onderscheid gemaakt tussen een dag-, avond-, ontbijt-, lunch- en een logiescomponent. Bij elke component hoort een normbedrag, welke gebaseerd is op de rijksregeling. Dit bedrag geldt tevens als maximaal vergoedingsbedrag.

De dagcomponent bedraagt € 3,98 en wordt toegekend indien de dienstreis minimaal 4 uren heeft geduurd.

De avondcomponent bedraagt € 11,90 en wordt toegekend indien er in de dienstreis een overnachting valt.

De lunchcomponent bedraagt € 12,56, de dinercomponent € 19,00, de logiescomponent € 75,67 en de ontbijtcomponent € 7,39. Slechts de werkelijk gemaakte kosten worden uitgekeerd.

Om in aanmerking te komen voor de lunchcomponent resp. de dinercomponent dient de tijd tussen 12.00 uur en 14.00 uur resp. tussen 18.00 uur en 21.00 uur in de dienstreis te vallen.

Voor ambtenaren die uit hoofde van hun functie veelvuldig reizen en die tijdens hun werkzaamheden in de regel niet de beschikking hebben over koffie/thee en sanitaire voorzieningen zoals bijvoorbeeld de buitendienstmedewerkers van cluster Wegbeheer en Wegaanleg en de landmeters van cluster Organisatie en Informatie is een aparte regeling getroffen voor wat betreft verblijfkosten in de Regeling verblijfkosten buitendienstmedewerkers provincie Limburg 2018.

Artikel 15 Aanvang en einde der dienstreis

 • 1.

  Voor de vergoeding van reis-en verblijfkosten geldt dat de dienstreis aanvangt op het tijdstip dat de medewerker zijn woning of plaats van tewerkstelling verlaat en eindigt op het tijdstip dat hij aldaar terugkeert.

 • 2.

  Twee of meer dienstreizen kunnen als één reis worden aangemerkt, wanneer deze zijn aan te merken als een voortgezette reis.

Artikel 16 Declaraties

 • 1.

  Het declareren van binnenlandse reis-en verblijfkosten geschiedt via het digitale systeem voor reisdeclaraties onder overlegging van bewijsstukken. Het declareren van buitenlandse reis-en verblijfkosten geschiedt op een door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier. Betaalbewijzen moeten worden toegevoegd.

 • 2.

  Reis-en verblijfkosten dienen binnen een periode van drie maanden na de maand waarop de declaratie betrekking heeft gedeclareerd te worden. Declaraties die worden ingediend na de periode van drie maanden worden niet vergoed.

Toelichting

Declaraties van alle kosten voor binnenlandse reizen per openbaar vervoer of verblijfkosten gaan via het digitale daarvoor ontworpen systeem in Youpp.

Het recht op vergoeding van verblijfkosten ontstaat nadat de medewerker kan aantonen dat er kosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid. Bij het management ligt de beoordeling of er van het laatste sprake is.

IV Algemeen

Artikel 17 Indexering bedragen

 • 1.

  Voor zover in deze regeling bedragen worden gehanteerd op grond van de Reisregeling binnenland en de Reisregeling buitenland worden deze automatisch aangepast aan de wijzigingen zoals die door de minister van Binnenlandse Zaken in deze regelingen worden aangebracht.

 • 2.

  De overige bedragen in deze regeling kunnen worden gewijzigd indien de fiscale regelgeving wijzigt.

Artikel 18 Hardheidsclausule

Indien onverkorte toepassing van het bepaalde in deze Reisregeling leidt tot onbillijkheden, is de algemeen directeur bevoegd om de afwijking c.q. het buiten toepassing laten van de betreffende bepaling in deze reisregeling te accorderen. De algemeen directeur kan deze bevoegdheid mandateren. Indien het de algemeen directeur zelf betreft, heeft de CdK de bevoegdheid hiertoe.

Artikel 19 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als Reisregeling provincie Limburg 2018 en vervangt de Reisregeling provincie Limburg 2015.

 • 2.

  De Reisregeling provincie Limburg 2018 treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 en geldt tot het moment dat er een nieuwe reisregeling wordt vastgesteld.

Maastricht, d.d. 27 november 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA