Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8954Overige besluiten van algemene strekkingGrensbeschrijving gemeente Beekdaelen

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Wet algemene regels herindeling bekend dat zij in hun vergadering van 27 november 2018 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

Gelet op het bepaalde in de besluitvorming over de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen (34826 vastgesteld Eerste Kamer 10 juli 2018 en gepubliceerd in Stb 2018, 274);

 

Gelet op het feit dat er op grond van voornoemde wet per 1 januari 2019 sprake is van een gemeentelijke herindeling waarbij de afzonderlijke gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen worden opgeheven en gezamenlijk de nieuwe gemeente Beekdaelen vormen;

 

Gelet op de Wet algemene regels herindeling, artikel 2, lid 2;

Besluiten

Artikel 1

Dat zij de beschrijving van de nieuwe grens van de gemeente Beekdaelen hebben vastgesteld naar aanleiding van de opheffing van de gemeenten per 1 januari 2019.

Artikel 2

Dat de grens van de nieuw te vormen gemeente Beekdaelen de bestaande buitengrenzen volgt van de huidige gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen, met dien verstande dat de grenzen tussen de genoemde drie huidige gemeenten komen te vervallen.

Artikel 3

Dat het grondgebied van de per 1 januari 2019 opgeheven gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen integraal en zonder grenscorrecties worden toegevoegd aan de nieuw te vormen gemeente Beekdaelen

waarbij de grens verloopt zoals aangegeven op bijgevoegde kaart.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

Maastricht, d.d. 27 november 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Bijlage Kaart gemeentegrens Beekdaelen