Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8953VerordeningenWijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 27 november 2018 hebben vastgesteld:

 

WIJZIGINGSBESLUIT NADERE SUBSIDIEREGELS CULTUUR 2015-2019

Atikel I Wijziging Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019

De Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 worden als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  In artikel 1 (Begripsomschrijvingen) wordt het tweede lid:

   

  “Creatieve industrie: de sectoren mode, design, film en media.”

   

  vervangen door:

   

  “Creatieve industrie: architectuur, vormgeving, e-cultuur (waaronder digitale cultuur en artscience) en alle mogelijke cross-overs.”

   

 • B.

  In artikel 1(Begripsomschrijvingen) worden de volgende leden nieuw toegevoegd:

   

  • -

   “5. Cultureel ondernemerschap: de vertaling van artistieke en culturele waarde naar inkomsten en vernieuwende bedrijfsvoering.”

  • -

   “11. Matchmaking: het met elkaar in contact brengen van twee of meerdere personen of organisaties, met het oogmerk van toekomstige zakelijke samenwerking.”

 • C.

  De huidige nummering in artikel 1, lid 5 tot en met 9, wordt gewijzigd in artikel 1, lid 6 tot en met 10 en de huidige nummering in artikel 1, lid 10 tot en met 13 wordt gewijzigd in artikel 1, lid 12 tot en met 15.

   

 • D.

  Bijlage 2 Projectsubsidie Creatieve Industrie wordt vervangen door de volgende bijlage:

  Bijlage 2 Projectsubsidie Creatieve industrie

   

  Sluit aan bij onderdeel

  Programma 2.2. Cultuur

  Programmalijn 2.2.1. Cultuur

  Activiteit

  Projecten op het gebied van creatieve industrie.

  Aanvrager

  Natuurlijke personen en rechtspersonen

  Toepassingsgebied

  - Nederlands-Limburg

  - Euregio Maas Rijn

  - Euregio Rijn Maas Noord

  - Eindhoven

  - Noordrijn-Westfalen

  - Vlaanderen

  Specifieke subsidiecriteria

  Projecten moeten aan één of meerdere van hieronder vermelde criteria voldoen:

  - Het project versterkt het cultureel ondernemerschap van personen die werkzaam zijn in de creatieve industrie of een opleiding daartoe volgen.

  - Het project bevordert matchmaking en/of kennisuitwisseling tussen personen die werkzaam zijn in de creatieve industrie of een opleiding daartoe volgen en/of het bedrijfsleven en/of onderwijsinstellingen en/of kennisinstellingen en/of onderzoeksinstellingen.

  - In het project worden door personen die werkzaam zijn in de creatieve industrie of een opleiding daartoe volgen methodes, producten en/of toepassingen ontwikkeld.

  - Het project versterkt de zichtbaarheid en de promotie van de Limburgse creatieve industrie.

  Subsidiebedrag

  - Het subsidiebedrag voor een projectaanvraag bedraagt nooit meer dan 35% van de totale subsidiabele kosten.

  - Indien voor een cultureel project of activiteit in enig jaar subsidie is verstrekt, daalt voorgenoemd percentage bij iedere daarop volgende subsidieverstrekking voor eenzelfde (terugkerend) cultureel project of activiteit met 5%.

  - Subsidies onder de € 2.500,00 worden niet verstrekt.

  Aanvullend subsidiebedrag

  - Bovenop het subsidiebedrag zoals gesteld in artikel 6 en het bepaalde in deze bijlage kan voor het project een aanvullende subsidie worden verstrekt van maximaal 5% van het te verstrekken subsidiebedrag, indien naast een projectdeelnemer uit de creatieve industrie een bedrijf, onderwijs-, kennis- en/of onderzoeksinstelling inhoudelijk en/of financieel deelnemer is binnen het project.

  Niet-subsidiabele kosten

  Naast de in artikel 15, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. genoemde niet-subsidiabele kosten, zijn ook de volgende kosten niet subsidiabel. Het betreft kosten die gerelateerd zijn aan:

  - drukwerk voor boeken en schriftelijke publicaties;

  - oprichten en onderhouden van websites;

  - onvoorziene uitgaven (post onvoorzien);

  - consumptieve kosten (drank, eten, en dergelijke);

  - reprise, herdruk of heruitgave;

  - een seriële productie;

Atikel II Overgangsrecht

 • 1.

  Voor besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit blijven de bepalingen van de betreffende Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 waarbinnen het besluit is genomen (Pb. 2015, nr. 7412, Pb. 2016, nr. 1189, Pb. 2016, nr. 7079, dan wel Pb.2018 nr. 3432) van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 2.

  Aanvragen die op basis van de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 met inachtneming van het wijzigingsbesluit Pb.2018, nr. 3432 , zijn ingediend en waarover bij inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit nog niet is beslist, worden geacht op basis van de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 met inachtneming van dit wijzigingsbesluit te zijn ingediend, tenzij Gedeputeerde Staten van oordeel zijn dat de aanvrager in zijn belangen wordt geschaad. In dat laatste geval handelen Gedeputeerde Staten overeenkomstig de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 zoals deze golden voor de inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit (Pb. 2018, nr.3432).

Atikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 27 november 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA