Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8952Overige besluiten van algemene strekkingTijdelijke bezoldigingsregeling Provincie Limburg 1990 (III)

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over de invoering van de CAP2018,

 

gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht en de Provinciewet,

hebben in hun vergadering van 27 november 2018 besloten tot wijziging van de tijdelijke Bezoldigingsregeling provincie Limburg 1990 (II).

 

Tijdelijke bezoldigingsregeling provincie Limburg 1990 (III)

Artikel 1
  • 1.

    De ambtenaar die geen leidinggevende functie vervult en die zich in opdracht van zijn leidinggevende of diens gemachtigde buiten de werktijden op grond van de werktijdenregeling beschikbaar moet houden om, wanneer hij daartoe wordt opgeroepen, bepaalde werkzaamheden te verrichten, heeft in verband met deze beschikbaarheid per periode van 7 dagen dat hij daadwerkelijk beschikbaar moet zijn recht op een vergoeding van € 73,06 per maand.

  • 2.

    Het recht op de uit dit artikel voortvloeiende toelage wordt bepaald aan de hand van een door de leidinggevende of een door deze aangewezen gemachtigde maandelijks te verstrekken opgave. Hierop worden vermeld de namen van de personen die in de voorafgaande maand daadwerkelijk met beschikbaarheidsdienst werden belast en de dagen waarop dit het geval was.

Artikel 2 Citeertitel en inwerkingtreding

Maastricht, d.d. 27 november 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Toelichting bij de Tijdelijke bezoldigingsregeling provincie Limburg 1990 (III)

De tot 1 januari 2005 voor alle provincies geldende bezoldigingsregeling is inmiddels opgenomen in hoofdstuk 3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP).

Bij de invoering van deze geharmoniseerde regeling in de CAP zijn op lokaal niveau afspraken gemaakt over te treffen overgangsmaatregelen. Zo is met de lokale vakbonden afgesproken dat de destijds geldende afspraken op grond van de op 25 mei 2004 door Gedeputeerde Staten vastgestelde Overlegregeling chauffeurs personenvervoer provincie Limburg gehandhaafd zouden blijven.

In artikel 14 van die Overlegregeling werd verwezen naar artikel 12 van de Bezoldigingsregeling provincie Limburg 1999, die met ingang van 1 januari 2005 is ingetrokken. De betreffende bepalingen uit de Bezoldigingsregeling provincie Limburg 1990 zijn toen voor de chauffeurs opgenomen in de tijdelijke Bezoldigingsregeling provincie Limburg 1990 (II).

Daar waar in de Overlegregeling chauffeurs wordt verwezen naar artikel 12 van de ingetrokken Bezoldigingsregeling provincie Limburg 1990, gelden na 1 januari 2005 de bepalingen uit deze tijdelijke regeling die geldt voor de duur dat de Overlegregeling chauffeurs personenvervoer Provincie Limburg 2012-2017 van kracht is.