Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8951

Gepubliceerd op 4 december 2018 13:06

Regeling Ambtsjubileumgratificaties Provincie Limburg 2018

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over de invoering van de CAP2018,

 

gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht en de Provinciewet,

hebben in hun vergadering van 27 november 2018 besloten de Regeling ambtsjubileumgratificaties Provincie Limburg op grond van Artikel C.19 CAP in te trekken en de regeling Ambtsjubileumgratificaties Provincie Limburg 2018 vast te stellen.

 

Regeling ambtsjubileumgratificaties provincie Limburg 2018

De Regeling ambtsjubileumgratificaties provincie Limburg 2018 is een uitvoeringsregeling van artikel 3.4.2 CAP

Artikel 1

De ambtenaar die 12½, 25 of 40 jaren in overheidsdienst werkzaam is, heeft recht op een gratificatie gelijk aan 25, 70 respectievelijk 100% van zijn/haar salaris inclusief het deel van het IKB als genoemd in artikel 3.5.2. lid 2 sub a van de CAP en eventuele salaristoelagen op basis van paragraaf 3.3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) over één maand, waarbij gekeken wordt naar de maand van het jubileum. Het bedrag van de gratificatie wordt naar boven afgerond op een veelvoud van vijf euro.

Artikel 2

Onder diensttijd wordt verstaan alle diensttijd bij de overheid, inclusief militaire dienst. In het geval van een dubbele betrekking telt de tijd maar één keer mee.

Artikel 3

Voor zover fiscaal toegestaan worden de gratificaties netto uitbetaald.

Artikel 4

Tenzij het dienstbelang zich daartegen verzet wordt door Gedeputeerde Staten verlof met behoud van salaris inclusief het deel van het IKB als genoemd in artikel 3.5.2 lid 2 sub a van de CAP en evt. salaristoelagen verleend bij 25-en 40-jarig ambtsjubileum van de ambtenaar of diens partner als bedoeld in artikel 1.1 van de CAP.

Artikel 5
  • 1.

    Deze regeling wordt aangehaald als Regeling Ambtsjubileumgratificaties provincie Limburg 2018 en vervangt de Regeling ambtsjubileumgratificaties Provincie Limburg op grond van Artikel C.19 CAP.

  • 2.

    De Regeling Ambtsjubileumgratificaties provincie Limburg 2018 treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

     

Maastricht, d.d. 27 november 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Toelichting

Artikel 3.4.2 CAP bepaalt dat Gedeputeerde Staten regels vaststellen inzake het recht op een gratificatie wegens ambtsjubileum. De ambtsjubileumgratificatie is een middel om bedrijfstrouw c.q. branchetrouw te belonen.

Artikel 1

Grondslag voor de gratificatie is het maandsalaris inclusief het deel van het IKB als genoemd in artikel 3.5.2 lid 2 sub a van de CAP, zijnde de voormalige vakantie-uitkering, en de vaste toelagen naar de toestand op de dag van het jubileum. De gratificatie voor deeltijders bedraagt een evenredig gedeelte van de gratificatie voor fulltimers.

Artikel 2

Diensttijd is (actieve) overheidstijd en militaire diensttijd. Deze wordt vastgesteld aan de hand van de opgave van het personeel bij indiensttreding. In het geval van een meningsverschil wordt gekeken naar de omschrijving van diensttijd in de vigerende regeling ambtsjubileumgratificatie van het Rijk.

Artikel 3

Dit artikel is opgenomen om duidelijk te maken dat optimaal gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die de fiscale regelgeving geeft om diensttijdgratificaties belastingvrij te verstrekken.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl