Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8950

Gepubliceerd op 4 december 2018 13:06
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 27 november 2018 hebben vastgesteld:

 

WIJZIGINGSBESLUIT NADERE SUBSIDIEREGELS STIMULEREN INVESTEREN IN DE TOEKOMST DOOR TOERISTISCHE ONDERNEMERS

Artikel I Wijziging Nadere subsidieregels Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers

De Nadere subsidieregels Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers worden als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  Artikel 7 (Subsidieplafond), eerste lid:

  “Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels jaarlijks vast.”

   

  wordt vervangen door:

   

  “Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels voor de looptijd van de regeling vast”.

   

 • B.

  Artikel 11 (Termijn voor indienen aanvraag), eerste lid:

  “De subsidieaanvraag kan vanaf inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient uiterlijk 30 april 2019 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.”

   

  wordt vervangen door:

   

  “De subsidieaanvraag kan vanaf inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient uiterlijk 31 december 2019 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.”

   

 • C.

  Artikel 13 (Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel), tweede lid:

  “Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 mei 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.”

   

  wordt vervangen door:

   

  “Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.”

Artikel II Overgangsrecht

 • 1.

  Voor besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen blijven de bepalingen van de betreffende Nadere subsidieregels Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers waarbinnen het besluit is genomen (Pb. 2017, nr. 3047, dan wel Pb. 2017, nr. 5009) van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 2.

  Aanvragen die op basis van de Nadere subsidieregels Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers (Pb. 2017, nr. 5009) zijn ingediend en waarover bij inwerkingtreding van deze wijzigingen nog niet is beslist, worden geacht op basis van de Nadere subsidieregels Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers met inachtneming van dit wijzigingsbesluit te zijn ingediend, tenzij Gedeputeerde Staten van oordeel zijn dat de aanvrager in zijn belangen wordt geschaad. In dat laatste geval handelen Gedeputeerde Staten overeenkomstig de Nadere subsidieregels Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers zoals deze golden voor de inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit (Pb. 2017, nr. 5009).

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 27 november 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl