Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8949Overige besluiten van algemene strekkingRegeling Beschikbaarheidsdiensten Provincie Limburg 2018

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over de invoering van de CAP2018,

 

gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht en de Provinciewet,

hebben in hun vergadering van 27 november 2018 besloten de Regeling Beschikbaarheidsdiensten Provincie Limburg in te trekken en de Regeling Beschikbaarheidsdiensten provincie Limburg 2018 vast te stellen.

 

Regeling Beschikbaarheidsdiensten provincie Limburg 2018

Deze regeling is een uitvoeringsregeling van artikel 3.3.5 CAP

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  CAP: de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

 • b.

  ambtenaar: de ambtenaar in dienst van de provincie Limburg, aan wie beschikbaarheidsdienst is opgelegd;

 • c.

  beschikbaarheidsdienst: het in opdracht van de leidinggevende of diens gemachtigde, volgens een rooster als eerste aangewezen zijn, om zich buiten de reguliere werktijden beschikbaar te houden, om na een oproep bepaalde werkzaamheden te verrichten.

 • d.

  beschikbaarheidstoelage: de toelage die de ambtenaar op basis van deze regeling ontvangt voor het volgens een rooster beschikbaar zijn tijdens de door hem of haar verrichte beschikbaarheidsdienst.

Toelichting

Bij een beschikbaarheidsdienst dient de ambtenaar zich beschikbaar te houden om opgeroepen te worden.

Of hij/zij ook werkelijk opgeroepen wordt om in actie te komen is onvoorzienbaar.

Artikel 2 Uitsluiting

In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 sub b zijn ambtenaren die een leidinggevende functie

vervullen uitgesloten van deelname aan deze regeling.

Toelichting

Ambtenaren met een leidinggevende functie vallen niet onder de reikwijdte van deze regeling en komen derhalve niet in aanmerking voor een beschikbaarheidstoelage vanuit de gedachte dat het inherent is aan hun functie dat zij ook buiten de reguliere werktijden oproepbaar zijn. Ambtenaren met een leidinggevende functie zijn onder meer directeuren en clustermanagers.

Artikel 3 Duur beschikbaarheidsdienst

 • 1.

  De beschikbaarheidsdienst beslaat een periode van 7 achtereenvolgende dagen.

 • 2.

  De ambtenaar die in deeltijd werkt wordt voor de beschikbaarheidsdienst ingeroosterd naar rato van zijn/haar dienstverband, tenzij de ambtenaar aangeeft geen bezwaar te hebben tegen een beschikbaarheidsdienst van een volledige week.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in lid 2 wordt voor de inroostering van een beschikbaarheidsdienst de ambtenaar meteen dienstverband van 0,8 fte gelijkgesteld met de ambtenaar met een voltijds dienstverband en dus ingeroosterd voor een volledige beschikbaarheidsdienst.

Artikel 4 Beschikbaarheidstoelage

 • 1.

  De ambtenaar die een volledige periode van 7 achtereenvolgende dagen beschikbaarheidsdienst heeft, ontvangt hiervoor een toelage van € 213,18 bruto.

 • 2.

  Indien de beschikbaarheidsdienst een kortere periode beslaat dan aangegeven in artikel 3 lid 1, dan wordt de toelage naar rato berekend.

 • 3.

  De in het eerste lid genoemde toelage wordt aangepast overeenkomstig de salarisaanpassingen die in CAO-verband worden afgesproken.

Toelichting lid 1

Bedrag geldend per 1-1-2018.

Dit is aan de orde indien de ambtenaar slechts voor een deel van een volledige periode van 7 achtereenvolgende dagen is ingeroosterd voor beschikbaarheid, maar ook indien de ambtenaar, op verzoek van de leidinggevende, een deel van de beschikbaarheidsdienst van een andere ambtenaar overneemt, vanwege bijvoorbeeld ziekte.

Het overnemen van een deel van de beschikbaarheidsdienst op verzoek van een collega gebeurt in onderling overleg.

Artikel 5 Overwerk

 • 1.

  De ambtenaar die tijdens de verrichte beschikbaarheidsdienst als gevolg van een oproep in actie moet komen, heeft recht op vergoeding van de daadwerkelijk gewerkte uren conform artikel 3.4.3 CAP.

 • 2.

  De ambtenaar, voor wie een salarisschaal geldt van schaal 11 of hoger, die tijdens de verrichte beschikbaarheidsdienst als gevolg van een oproep in actie moet komen, heeft recht op vergoeding van de daadwerkelijk gewerkte uren in verlofuren.

 • 3.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt voor de berekening van de vergoeding voor gewerkte uren een collectief vastgestelde roostervrije dag gelijk gesteld met een feestdag.

 • 4.

  De ambtenaar heeft recht op minimaal 2 uren overwerkvergoeding voor elke oproep tijdens beschikbaarheidsdienst die plaatsvindt tussen 18.30 uur ’s avonds en 07.30 uur ‘s ochtends, waarbij de ambtenaar daadwerkelijk in actie is gekomen en ‘naar buiten’ is gegaan.

 • 5.

  De ambtenaar heeft recht op minimaal ½ uur overwerkvergoeding voor elke oproep tijdens de beschikbaarheidsdienst die plaatsvindt tussen 18.30 uur ‘s avonds en 07.30 uur ‘s ochtends, waarbij uitsluitend sprake is van een beperkte / kortstondige telefonisch inzet.

Toelichting

Ingevolge de overwerkregeling van de artikel 3.4.3 CAP komen ambtenaren met een salarisschaal van schaal 11 en hoger niet in aanmerking voor een vergoeding van overwerkuren. In het kader van deze regeling is afgesproken dat deze ambtenaren de als gevolg van een oproep tijdens beschikbaarheidsdienst gewerkte uren vergoed krijgen middels het toekennen van verlofuren, welke zij in het verlofregistratiesysteem kunnen bijschrijven.

Indien de ambtenaar bijvoorbeeld 2 uren gewerkt heeft, krijgt hij/zij hiervoor 2 uren in verlof gecompenseerd.

Indien de ambtenaar beschikbaarheidsdienst verricht op een collectief vastgestelde roostervrije dag en als gevolg van een oproep werkzaamheden verricht, dan wordt de vergoeding voor de gewerkte uren berekend als waren zij verricht op een feestdag.

De ambtenaar die als gevolg van een oproep tussen 18.30 uur ’s avonds en 07.30 uur ’s ochtends daadwerkelijk in actie is gekomen en daarbij van huis is gegaan, mag per oproep minimaal 2 uren overwerk rekenen.

Deze bepaling is bedoeld om de ongemakken van het van huis gaan in verband met een oproep met name bij een onverwachte inzet in de avond en gedurende de nacht te compenseren. Voorwaarde voor toepassing van deze bepaling is dat de ambtenaar daadwerkelijk van huis is gegaan. Indien de ambtenaar na afhandeling van een oproep onderweg (naar huis) een nieuwe oproep ontvangt en vanuit deze eerste oproep doorrijdt naar de tweede oproep, dan wordt deze tweede oproep niet als een nieuwe oproep in de zin van dit lid beschouwd.

Artikel 6 Compensatie feestdag en collectief vastgestelde roostervrije dag

Valt in de periode van beschikbaarheidsdienst één van de feestdagen als bedoeld in artikel 1.1 sub h CAP dan wel één van de ingevolge artikel 4.3 CAP collectief vastgestelde roostervrije dagen, dan wordt deze dag gecompenseerd met verlof op een dag waarop de ambtenaar normaliter zijn werkzaamheden verricht.

Toelichting

De ambtenaar die beschikbaarheidsdienst verricht op een van de officiële feestdagen (nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen, Koningsdag en -eenmaal in de vijf jaar in lustrumjaren -5 mei) dan wel op een van de collectief vastgestelde roostervrije dagen kan deze dag compenseren met verlof op een gewone werkdag.

Artikel 7 Vrijstelling beschikbaarheidsdienst

 • 1.

  De beschikbaarheidsdienst wordt niet opgelegd aan de ambtenaar, die de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, tenzij hij/zij er vrijwillig voor kiest om beschikbaarheidsdienst te blijven verrichten.

 • 2.

  De beschikbaarheidsdienst wordt niet meer opgelegd:

  • a.

   indien het dienstbelang haar niet meer vereist;

  • b.

   indien de ambtenaar om medische redenen, door de bedrijfsarts vast te stellen, geen beschikbaarheidsdienst meer kan verrichten.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als Regeling beschikbaarheidsdiensten provincie Limburg 2018 en vervangt de Regeling beschikbaarheidsdiensten Provincie Limburg.

 • 2.

  De Regeling beschikbaarheidsdiensten provincie Limburg 2018 treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

   

Maastricht, d.d. 27 november 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA