Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8940Overige besluiten van algemene strekkingBesluit eed en belofte Provincie Limburg 2018

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over de invoering van de CAP2018,

 

gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht en de Provinciewet,

 

hebben in hun vergadering van 27 november 2018 besloten het Besluit eed en belofte Provincie Limburg in te trekken en het Besluit eed en belofte provincie Limburg 2018 vast te stellen.

Besluit eed en belofte provincie Limburg 2018

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  eed of belofte: de eed of belofte bedoeld in artikel 2.5.3 CAP af te leggen volgens het formulier in de bijlagen behorend bij dit besluit;

 • b.

  betrokkene: een ieder die door het college van Gedeputeerde Staten wordt aangesteld als ambtenaar in algemene dienst van de provincie Limburg.

Artikel 2
 • 1.

  Tenzij bijzondere omstandigheden dat verhinderen, legt betrokkene de eed of belofte af binnen drie maanden na de datum van ingang van de aanstelling of arbeidsovereenkomst.

  Hij/zij ontvangt daartoe een oproep.

 • 2.

  Betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld de voorkeur aan te geven voor het afleggen van de eed dan wel de belofte.

Artikel 3
 • 1.

  De secretaris en de overige directeuren van de provincie Limburg leggen de eed of belofte af ten overstaan van de Commissaris der Koning van de provincie Limburg;

 • 2.

  Alle overige medewerkers leggen de eed of belofte af ten overstaan van de secretaris van de provincie Limburg.

Artikel 4

De eed of belofte wordt afgelegd in aanwezigheid van:

 • 1.

  voor functionarissen als bedoeld in artikel 3 lid 1: een getuige, aangewezen door de Commissaris der Koning;

 • 2.

  voor de functionarissen bedoeld in artikel 3 lid 2: een getuige aangewezen door de secretaris.

Artikel 5
 • 1.

  Alvorens de eed of belofte wordt afgelegd, wordt de tekst van het eed- of belofteformulier, bedoeld in artikel 1, onder a, hardop voorgelezen.

 • 2.

  De eed wordt afgelegd onder het opsteken van de wijsvinger en de middelvinger van de rechterhand.

 • 3.

  Het eed- of belofteformulier wordt na het afleggen van de eed of belofte ondertekend door betrokkene, door de getuige en door degene ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd.

 • 4.

  Het ondertekende formulier wordt opgeborgen in het persoonsdossier van de betrokkene.

  Hij/zij ontvangt een kopie van het formulier.

Artikel 6
 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als Besluit eed en belofte provincie Limburg 2018 en vervangt het Besluit eed en belofte provincie Limburg uit 2004.

 • 2.

  Het Besluit eed en belofte provincie Limburg 2018 treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Maastricht, d.d. 27 november 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA