Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8938Overige besluiten van algemene strekkingIKB-regeling Provincie Limburg 2018

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over de invoering van de CAP2018,

 

gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht en de Provinciewet,

hebben in hun vergadering van 27 november 2018 besloten de IKB-regeling Provincie Limburg in te trekken en de IKB-regeling provincie Limburg 2018 vast te stellen.

 

IKB-REGELING PROVINCIE LIMBURG 2018

Artikel 1

In afwijking van artikel 3.5.4 lid 4 CAP (IKB-regeling) geldt in de provincie Limburg het volgende:

 

Maakt de ambtenaar vóór de maandelijkse sluitingsdatum (zijnde het einde van de kalendermaand) van de salarisverwerking geen keuze dan wordt het niet aangewende deel van het IKB gereserveerd.

Toelichting

De geharmoniseerde IKB-regeling in paragraaf 3.5 CAP gaat uit van automatische maandelijkse uitbetaling van het IKB als de medewerker geen keuze maakt. Om medewerkers in de gelegenheid te stellen gedurende het hele jaar optimaal te kunnen kiezen en beschikken over de inhoud van het arbeidsvoorwaardenpakket is er in de provincie Limburg gekozen voor automatische reservering in plaats van automatische maandelijkse uitbetaling als de medewerker geen keuze maakt.

Artikel 2
  • 1.

    Deze regeling wordt aangehaald als IKB-regeling provincie Limburg 2018 en vervangt de IKB-regeling Provincie Limburg uit 2015.

  • 2.

    De IKB-regeling provincie Limburg 2018 treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

     

Maastricht, d.d. 27 november 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA