Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8936BeleidsregelsBeleidsregels verhuiskosten Provincie Limburg 2018

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over de invoering van de CAP2018,

 

gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht en de Provinciewet,

hebben in hun vergadering van 27 november 2018 besloten de Vergoedingsregeling verhuiskosten in te trekken en de Beleidsregels verhuiskosten provincie Limburg 2018 vast te stellen.

 

Beleidsregels verhuiskosten provincie Limburg 2018

gelet op artikel 3.1.4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP)

Artikel 1 Definities en afkortingen

Ambtenaar: de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 1.1 CAP

CAP: de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Artikel 2 Opdracht tot verhuizing

 • 1.

  Gedeputeerde Staten kunnen ingevolge artikel 2.6.1 CAP aan een ambtenaar zoals bedoeld in artikel 1.1 CAP schriftelijk opdracht geven om te gaan wonen nabij de plaats van tewerkstelling.

 • 2.

  In gevallen zoals bedoeld in het eerste lid heeft betrokkene recht op een vergoeding in de verhuiskosten en mogelijk ook in tijdelijke pensionkosten.

Artikel 3 Afspraken over de kosten

Indien Gedeputeerde Staten een opdracht geven zoals bedoeld in artikel 1, worden namens GS door de verantwoordelijk leidinggevende afspraken gemaakt met de (toekomstige) ambtenaar over een redelijke vergoeding voor de te maken kosten. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Hierin staat onder andere vermeld voor welke kosten een tegemoetkoming wordt verleend, tot welk bedrag en tevens gedurende welke periode betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld om te verhuizen.

Artikel 4 Hoogte van de kosten

Bij het bepalen van de hoogte van de kosten wordt rekening gehouden met een eventuele tegemoetkoming in (een deel van) de kosten van de verhuizing en de pensionkosten uit andere hoofde. In verband hiermee wordt van de ambtenaar een schriftelijke verklaring gevraagd waaruit blijkt of er tegemoetkomingen uit andere hoofde zijn of naar verwachting zullen worden ontvangen en zo ja hoe hoog deze zullen zijn.

Artikel 5 Verklaring

De ambtenaar zal een schriftelijke verklaring worden gevraagd, inhoudende dat de ambtenaar op de hoogte is van de terugbetalingsverplichting. Deze terugbetalingsverplichting is van toepassing indien de ambtenaar zelf ontslag neemt of door eigen schuld wordt ontslagen binnen twee jaar na de datum van de verhuizing.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels verhuiskosten provincie Limburg 2018 en vervangt de Vergoedingsregeling verhuiskosten.

 • 2.

  De regeling Beleidsregels verhuiskosten provincie Limburg 2018 treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

   

Maastricht, d.d. 27 november 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Toelichting

Algemeen

Deze beleidsregels vervangen de Beleidsregels van Gedeputeerde Staten van Limburg van 21 december 2004, tot uitvoering van artikel F.4 lid 2 (oud) van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). Het betreft hier geen inhoudelijke wijziging, maar een aanpassing aan de vanaf 1 januari 2018 geldende nieuwe nummering van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies.

Artikel 2

Gedeputeerde Staten geven slechts in zeer uitzonderlijke gevallen opdracht tot verhuizing. In dit verband kan als voorbeeld genoemd worden functies die een zeer hoge mate van specialisatie vragen en de situatie waarin medewerkers dienen te verhuizen in verband met de verandering van standplaats.

Artikel 4

Een tegemoetkoming uit andere hoofde kan bijvoorbeeld zijn de bijdragen waarop de levenspartner aanspraak kan maken.