Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8934Overige besluiten van algemene strekkingBeleidskader bodes en coördinator diensten Provincie Limburg 2018

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over de invoering van de CAP2018,

 

gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht en de Provinciewet,

hebben in hun vergadering van 27 november 2018 besloten het Beleidskader bodes en coördinator diensten Provincie Limburg 2012 in te trekken en het Beleidskader bodes en coördinator diensten provincie Limburg 2018 vast te stellen.

 

Beleidskader bodes en coördinator diensten provincie Limburg 2018

Artikel 1 Arbeidsduur

 • 1.

  De bode en de coördinator diensten hebben een werkweek van gemiddeld 45 uur.

 • 2.

  De inzet van bodes en coördinator diensten is verspreid over 5 dagen per week, waarvan ook het weekend deel kan uitmaken.

 • 3.

  In bijzondere situaties kan inzet op een 6e en zelfs een 7e dag in de week plaatsvinden.

 • 4.

  Inzet op een 6e en 7e dag wordt gecompenseerd binnen de periode van 13 weken op grond van de ATW.

 • 5.

  De vergoeding voor inzet op een 6e en 7e dag gebeurt op grond van de regeling overwerk (artikel 3.4.3 CAP) en bedraagt 150%.

 • 6.

  Wanneer op een gewone weekdag wordt gewerkt vindt inroostering voor ten minste 6 uur plaats. Als het een weekenddag, feestdag of collectieve roostervrije dag betreft, bedraagt de inzet ten minste 3 uren.

Artikel 2 Vergoedingen

 • 1.

  De bode en de coördinator diensten hebben een zgn. persoonlijk garantie-inkomen dat is opgebouwd uit de volgende componenten:

  • a)

   het salaris;

  • b)

   een vaste vergoeding van 150% van het uurloon voor de 5 uren die hij/zij gemiddeld per week extra werkt;

  • c)

   een onregelmatigheidstoeslag van 5% van het uurloon.

 • 2.

  Voor de bode die op 1 januari 1999 reeds in dienst was van de provincie Limburg, geldt bovenop de genoemde vergoedingen tevens een vergoeding voor 1 uur incidenteel extra overwerk à 150% van het uurloon.

 • 3.

  De reguliere salarisontwikkeling is op alle bovengenoemde componenten van toepassing en zij vormen tevens de basis voor de pensioenopbouw.

 • 4.

  Voor het persoonlijk garantie-inkomen moet altijd ten minste 45 uren gemiddeld per week worden gewerkt.

Artikel 3 Salarisschaal

 • 1.

  Voor de bode die een opleiding heeft gevolgd in de beveiliging en die gediplomeerd is om tevens beveiligingstaken uit te voeren geldt functieschaal 5.

 • 2.

  Voor de bode die niet gediplomeerd is om beveiligingstaken uit te voeren geldt functieschaal 4.

Artikel 4 Beschikbaarheidsregeling

 • 1.

  Voor de bode en de coördinator diensten gelden ingeval van beschikbaarheidsdienst de vergoedingen en overige voorzieningen op grond van de vigerende Regeling beschikbaarheidsdiensten provincie Limburg.

 • 2.

  Conform de Regeling beschikbaarheidsdiensten provincie Limburg wordt de vergoeding voor de gewerkte uren verricht tijdens beschikbaarheidsdienst op een collectief vastgestelde roostervrije dag berekend als waren zij verricht op een feestdag.

 • 3.

  Indien werkzaamheden worden verricht op een feestdag dan wel op een ingevolge artikel 4.3 CAP vastgestelde roostervrije dag dan worden deze uren gecompenseerd op een andere dag.

Artikel 5 Reiskosten tijdens beschikbaarheidsdienst

Door de bode en de coördinator diensten afgelegde kilometers van woonplaats naar het provinciehuis buiten het reguliere woon-werkverkeer in het kader van een beschikbaarheidsdienst worden vergoed tegen het tarief dat geldt bij dienstreizen op basis van de vigerende Reisregeling provincie Limburg.

Artikel 6 Verlof

Voor de bodes en coördinator diensten in dienst van de provincie Limburg geldt de reguliere verlofregeling op basis van hoofdstuk 5 CAP.

Artikel 7 Overwerk

 • 1.

  Voor de bode en coördinator diensten in dienst van de provincie Limburg geldt de overwerkregeling op basis van artikel 3.4.3 CAP.

 • 2.

  Overwerkuren verricht op een collectieve roostervrije dag worden vergoed als waren deze uren verricht op een reguliere werkdag.

 • 3.

  Voor overwerkuren verricht op zon- en feestdagen geldt bovenop het verlof voor het aantal overwerkuren een toeslag van 100% van het salaris.

Artikel 8 Telefoon

 • 1.

  Aan de bode en coördinator diensten wordt van provinciewege een mobiele telefoon ter beschikking gesteld voor zakelijk gebruik.

 • 2.

  Op het gebruik van de mobiele telefoon zijn de daartoe vastgestelde vigerende provinciale regels van toepassing.

Artikel 9 Garantie/blijvende toelage

 • 1.

  Indien de aanspraak op de in artikel 2 lid 1 sub b en c en lid 2 bedoelde toelagen geheel of gedeeltelijk verloren gaan doordat de bode resp. coördinator diensten, anders dan op eigen verzoek, niet meer belast wordt met werkzaamheden van bode resp. coördinator diensten, wordt hem/haar een compensatie verleend in de vorm van een afbouwregeling conform artikel 3.3.3 CAP.

 • 2.

  Voor de bode en de coördinator diensten die op 31 december 2011 reeds in dienst was van de provincie Limburg en die op de datum van wijziging van de aanspraken als bedoeld in lid 1, 50 jaar of ouder is, geldt een garantie (blijvende toelage) over de in artikel 2 lid 1 sub b en c en lid 2 genoemde vergoedingen en toelagen voor de duur van het dienstverband.

 • 3.

  Voor de bode en de coördinator diensten die op 31 december 2011 reeds in dienst was van de provincie Limburg gaat de aflopende toelage zoals bedoeld in lid 1, zodra hij/zij de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, over in een blijvende toelage, voor de duur van het dienstverband.

 • 4.

  Voor de bode en de coördinator diensten die na 31 december 2011 in dienst zijn getreden van de provincie Limburg geldt de garantie en de blijvende toelage als bedoeld in lid 2 resp. lid 3 vanaf de leeftijd van 60 jaar.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Beleidskader bodes en coördinator diensten provincie Limburg 2018 en vervangt het Beleidskader bodes en coördinator diensten provincie Limburg 2012.

 • 2.

  Het Beleidskader bodes en coördinator diensten provincie Limburg 2018 treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

   

Maastricht, d.d. 27 november 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Toelichting

Naar aanleiding van de Arbeidstijdenwet is in 1999 voor de chauffeurs in dienst van de provincie Limburg een Overlegregeling vastgesteld waarmee optimaal gebruik kon worden gemaakt van de ruimte die de Arbeidstijdenwet bood.

De bodes en de coördinator diensten hebben evenals de chauffeurs een afwijkende werkweek. Voor hen geldt niet de Overlegregeling maar het Beleidskader bodes en coördinator diensten provincie Limburg 2018 waarin de voor hen geldende bijzondere vergoedingen en arbeidsvoorwaarden zijn vastgesteld.

Vergoedingen

De onregelmatigheidstoeslag is gebaseerd op de overweging dat werken op wisselende, en daardoor deels tijdens ongebruikelijke uren, zodanig ongerief meebrengt voor het privéleven, dat daar een extra vergoeding tegenover behoort te staan. Deze toeslag bedraagt voor bodes en coördinator diensten 5% en voor chauffeurs 11% van het salaris. Deze onregelmatigheidstoeslag is in 1999 vastgesteld toen de Arbeidstijdenwet van toepassing is geworden voor de medewerkers in dienst van de provincie Limburg. Het hanteren van een gemiddeld vergoedingspercentage verdiende destijds de voorkeur boven het toekennen van een vergoeding voor elk uur apart. De toeslag is voor de chauffeurs hoger omdat zij relatief meer buiten de reguliere kantoortijden worden ingezet.

Voor de bodes die reeds in dienst waren op het moment dat de Arbeidstijdenwet van toepassing is geworden, geldt bovenop de genoemde vergoedingen een vergoeding voor 1 uur incidenteel extra overwerk à 150% van het uurloon.

Deze vergoeding geldt niet voor de bodes en de coördinator diensten die na 1999 in dienst zijn getreden of die nog in dienst zullen treden.

Garantie/blijvende toelage

Artikel 3.3.3 CAP biedt een voorziening in situaties waarin als gevolg van beëindiging of vermindering van de onregelmatige dienst buiten toedoen van de ambtenaar een blijvende en substantiële inkomensvermindering plaatsvindt. Op grond van lid 8 van dit artikel kan vanaf 60 jaar onder voorwaarden in dat geval een blijvende toelage worden toegekend.

Voor de chauffeurs in dienst van de provincie Limburg is in de Overlegregeling een vergelijkbare bepaling opgenomen omtrent een garantie/blijvende toelage vanaf de leeftijd van 50 jaar.

In navolging daarvan is ook voor de huidige bodes en coördinator diensten die op 31 december 2011 in dienst waren de leeftijdsgrens in die situatie op 50 jaar gesteld. Voor de bode en de coördinator diensten die na 31 december 2011 in dienst treedt/is getreden wordt de leeftijdsgrens van 60 jaar gehanteerd conform artikel 3.3.3 CAP.