Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8932Overige besluiten van algemene strekkingBesluit instelling vertrouwenspersoon 2018

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over de invoering van de CAP2018,

 

gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht en de Provinciewet,

hebben in hun vergadering van 27 november 2018 besloten de Regeling instelling vertrouwenspersoon in te trekken en het Besluit instelling vertrouwenspersoon 2018 vast te stellen.

 

BESLUIT INSTELLING VERTROUWENSPERSOON 2018

Artikel 1 Aanstelling vertrouwenspersoon

Gedeputeerde Staten benoemen een of meerdere onafhankelijke vertrouwenspersonen.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden vertrouwenspersoon

 • 1.

  Het werkterrein van de vertrouwenspersoon heeft in ieder geval betrekking op de regeling nevenwerkzaamheden van artikel 2.5.1 CAP, de Regeling melden vermoedens van een misstand en de Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011.

 • 2.

  De vertrouwenspersoon heeft in ieder geval de volgende taken:

  • a.

   het fungeren als aanspreekpunt en klankbord voor de ambtenaar die wordt geconfronteerd met een vermoeden van een misstand of met een dilemma dat samenhangt met de in het eerste lid genoemde regelingen;

  • b.

   het bijstaan en van advies dienen van de ambtenaar die melding maakt van een vermoeden van een misstand zoals bedoeld in de Regeling melden vermoedens van een misstand;

  • c.

   het op verzoek van de ambtenaar nemen van stappen gericht op het zoeken naar een oplossing, binnen de ruimte die de betreffende regeling daarvoor biedt;

  • d.

   het geven van voorlichting inzake onderwerpen die verband houden met de vraagstukken op het terrein van de in het eerste lid genoemde regelingen;

  • e.

   het gevraagd en ongevraagd adviseren van de secretaris omtrent knelpunten in het beleid die relevant zijn ter voorkoming dan wel bestrijding van niet-integer handelen en ander ongewenst gedrag op het terrein van de in het eerste lid genoemde regelingen;

  • f.

   het bijhouden van een anonieme registratie van de aard en omvang van de consultaties, de meldingen en de ter zake gegeven adviezen;

  • g.

   het jaarlijks uitbrengen van een geanonimiseerd verslag, inhoudende het aantal behandelde zaken en de aard daarvan, dat wordt opgenomen in het Sociaal Jaarverslag.

  De vertrouwenspersoon is bevoegd informatie in te winnen binnen de provincie, voor zover dit voor de uitvoering van diens taak noodzakelijk is.

Artikel 3 Middelen

Gedeputeerde Staten dragen zorg voor de aanwezigheid van voldoende deskundigheid bij de vertrouwenspersoon met betrekking tot de problematiek van de in artikel 2, eerste lid, genoemde regelingen en bieden de faciliteiten die nodig zijn voor een goede uitvoering van diens taak.

Artikel 4 Vertrouwelijkheid gegevens

De vertrouwenspersoon dient alle gegevens die hem in verband met zijn werkzaamheden ter kennis worden gesteld vertrouwelijk te behandelen. Dit geldt niet voor zover dit een goede uitoefening van diens taak als vertrouwenspersoon in de weg staat en de gegevens worden verstrekt met toestemming van de ambtenaar met wie de vertrouwenspersoon de vertrouwensrelatie is aangegaan.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als Besluit instelling vertrouwenspersoon 2018 en vervangt de Regeling instelling vertrouwenspersoon uit 2004.

 • 2.

  Het Besluit instelling vertrouwenspersoon 2018 treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 

Maastricht, d.d. 27 november 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA