Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 8926Beschikkingen | afhandelingProvincie Utrecht – Definitieve beschikking in het kader van de Wet natuurbescherming – Gebiedsbescherming – Moorsterweg 18 - 20 in Woudenberg

Bekendmaking

Definitieve beschikking in het kader van de Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een vergunning, met zaakkenmerk Z-WNB-GB-VA-2018-1139, verleend op grond van de Wet natuurbescherming. De vergunning is verleend ten behoeve van het bedrijf gelegen aan Moorsterweg 18 - 20 in Woudenberg. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden te beschermen. Publicatiedatum vrijdag 7 december 2018.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

U kunt de beschikking en de daarbij behorende stukken inzien tot zes weken na de publicatiedatum bij:

Het Provinciehuis, Domein Leefomgeving, Team Vergunningverlening natuur en landschap, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 9:00-16:00 uur; na telefonische afspraak met het Servicebureau, te bereiken op (030) 258 3311.

De beschikking en de daarbij behorende stukken kunnen u op verzoek (in de meeste gevallen) ook digitaal worden toegezonden. Uw verzoek daartoe kunt u richten aan ons Servicebureau via Servicebureau@provincie-utrecht.nl of (030) 258 3311; onder vermelding van zaakkenmerk.

Beroep

Belanghebbende kunnen tot zes weken na publicatiedatum beroep instellen tegen de beschikking. Het beroepschrift dient u te richten aan Rechtbank Midden-Nederland, sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uitsluitend belanghebbenden die tegen de ontwerpbeschikking zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen tegen de definitieve beschikking beroep instellen. Ook door belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking, kan beroep worden ingesteld.

Inwerkingtreding besluit

De beschikking treedt in werking op de dag na bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager (en indien van toepassing adviseur). Het indienen van beroep schorst de werking van de beschikking niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep instelt kan, als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet gewacht kan worden tot de uitspraak op het beroep, aan de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Griffierecht

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Informatie

Als u vragen heeft over de inhoud van deze bekendmaking kunt u contact opnemen met ons Servicebureau, bereikbaar op telefoonnummer (030) 258 3311 of via e-mailadres Servicebureau@provincie-utrecht.nl, onder vermelding van zaakkenmerk.