Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 8925Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp waterwetvergunning voor Zeeland Refinery N.V.

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben aanvragen ontvangen om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet van Zeeland Refinery N.V., gelegen aan de Luxemburgweg 1 te Nieuwdorp. De aanvragen hebben betrekking op een revisie van de gehele inrichting. De aanvragen worden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gecoördineerd behandeld. Zij en Rijkswaterstaat willen de vergunningen verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu. Het betreffen herziende ontwerpvergunningen.

 

De ontwerpvergunningen liggen ter inzage vanaf 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Heinkenszand.

 

Een ieder kan tot en met 16 januari 2019, schriftelijk, zienswijzen over de ontwerpvergunningen indienen bij RUD Zeeland, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak.

 

Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunningen en de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerpvergunningen kunnen later beroep instellen.

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer J.M. Olijslager, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51201850 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV180083/00187629.