Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 8920Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland – besluit gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning – De Overmaat 15 te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Voor : het intrekken van een deel van een omgevingsvergunning verleend op 23 april 2008 (kenmerk MPM7172) aan SITA Recycling Services Arnhem-Zuid

Locatie : De Overmaat 15 te Arnhem

Datum besluit : 28 november 2018

Datum verzending : 28 november 2018

Zaaknummer ODRN: W.Z18.107989.01

 

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen adviezen en/of zienswijzen ingebracht. Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het besluit niet gewijzigd.

 

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking op de dag ná de dag, waarop de beroepstermijn is verstreken.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

 

Mogelijkheid van inzien

Het definitieve besluit met de daarbij behorende stukken ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage:

- Bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Tweede Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen. Voor inzage kan een afspraak worden gemaakt via wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar

telefoonnummer 024-751 77 00.

 

De eerste dag van de ter inzage legging is 3 december 2018.

 

Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem).

 

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;

d. de gronden van het beroep.

 

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.