Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8907Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden Heukelom 4 te Afferden, 2016-0613

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Wet natuurbescherming, besluit

Locatie: Heukelom 4, 5851 AB Afferden L

Zaaknummer: 2016-0613

Het definitief besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 december 2018 t/m 18 januari 2019 in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht, na telefonische afspraak, +31 43 389 76 49.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/bekendmakingen.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg.

U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving: tel. +31 43 389 76 49