Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 8905Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland – Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning – Middenkampweg 2 te Nijmegen

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor ambtshalve wijziging op de locatie Middenkampweg 2 te Nijmegen.

Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteit(en):

A. Intrekken of wijzigen van vergunning of delen van een omgevingsvergunning

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

- Bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Tweede Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen. Voor inzage kan een afspraak worden gemaakt via wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024-751 77 00.

De eerste dag van de ter inzage legging is 4 december 2018.

Zienswijze

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van het zaaknummer W.Z17.108051.01. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 7700.

Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.