Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 8904Beschikkingen | aanvraagAanvraag Waterwet, Calandkade (gebied Laakhaven West) te Den Haag

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 15 november 2018 een aanvraag om vergunning is ontvangen voor het realiseren van een open bodemenergiesysteem t.b.v. vijf gebouwen. De locatie betreft Calandkade (gebied Laakhaven West) te Den Haag (zaaknummer 00534987).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.