Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 8898Beschikkingen | afhandelingMelding Besluit Uniforme Saneringen (BUS), Buytenparklaan 30 te Zoetermeer

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 27 november 2018 een melding voor het uitvoeren van een BUS sanering is ontvangen. De locatie betreft Buytenparklaan 30, 2717 AX te Zoetermeer (zaaknummer 00536024).

Vijf weken na de datum van de melding mag de saneerder starten met de sanering, tenzij het bevoegd gezag binnen vijf weken na de datum van de melding schriftelijk mededeelt dat de melding niet in overeenstemming is met het BUS.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.