Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2018, 8893VerordeningenVijfde wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 23 oktober 2018;

 

gelet op artikel 2.4, derde lid, van de Wet natuurbescherming;

 

overwegende dat Provinciale Staten op 16 december 2016 de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant hebben vastgesteld waarin onder andere regels zijn gesteld met het oog op de bescherming van Natura 2000-gebieden;

 

overwegende dat in die verordening eisen zijn opgenomen waaraan nieuwe stallen dienen te voldoen ter beperking van de stikstofdepositie;

 

overwegende dat Provinciale Staten daarbij hebben beoogd te regelen dat nieuwe gevallen onder de werking van die verordening vallen en dat op bestaande gevallen het oude recht van toepassing is;

 

overwegende dat de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 8 februari 2018 heeft uitgewezen dat hetgeen Provinciale Staten hebben beoogd niet overeenstemt met de in die verordening opgenomen formulering;

 

overwegende dat Provinciale Staten de artikelen 1.1, tweede lid en 1.4, eerste lid, van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant in verband met genoemde uitspraak wensen te wijzigen;

 

overwegende dat gelijktijdig enkele technische wijzigingen worden meegenomen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

 

ArtikelI Wijzigingen

De Verordening natuurbescherming Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

   

Artikel 1.1, tweede lid, onderdeel a, onder 2°, komt te luiden:

 • 2°.

  waarbij sprake is van het aanleggen, aankoppelen of installeren van een of meer van de systemen opgenomen in de desbetreffende bijlage behorende bij deze verordening, zoals deze geldt of gold, respectievelijk de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013, zoals die gold, op het moment dat de daarvoor vereiste aanvraag om een vergunning is ingediend of de benodigde melding is gedaan, voor zover het aanleggen, aankoppelen of installeren van deze systemen betrekking heeft op de emissiereductie van stikstof; 

 • B.

   

Artikel 1.4, eerste lid, aanhef, komt te luiden:

 • 1.

  Onverminderd artikel 1.11 van de wet, draagt de initiatiefnemer, onderscheidenlijk de drijver van de betrokken inrichting, er zorg voor dat bij het realiseren van een of meer nieuwe stallen deze voldoen aan de vereisten opgenomen in de desbetreffende bijlage behorende bij deze verordening, zoals die geldt of gold, respectievelijk de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 of de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant, zoals die golden, op het moment dat de voor het realiseren van die nieuwe stal of stallen vereiste:  

 • C.

   

In artikel 2.2, eerste lid, onder b, wordt “bedoeld in het eerste lid” vervangen door: bedoeld onder a.

 

 • D.

   

Artikel 2.3 vervalt.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Vijfde wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant.

 

's-Hertogenbosch, 23 november 2018

Provinciale Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

drs. M.P.J.M. van Gruijthuijsen (plv.)

de griffier,

drs. J.A. Deneer (plv.)