Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8891Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn omgevingvergunning CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Verlengen beslistermijn met zes weken

Voor: aanpassing brandcompartimentering G94

Locatie: CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Datum besluit: 29 november 2018

Zaaknummer: 2018-206385

Ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen dit besluit.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12