Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8888

Gepubliceerd op 5 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Definitieve vaststelling Natura 2000-plannen in Limburg (Meinweg)

De natuur beleven, benutten en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt 161 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden binnen de Europese Unie. Het Natura 2000-gebied Meinweg ligt in de provincie Limburg.

 

Vaststelling Ontwerp-Natura 2000 plan Meinweg

Gedeputeerde Staten stellen, gelet op de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, in november 2018 het Natura 2000 Beheerplan Meinweg in ontwerp vast. Dit Ontwerp-N2000-plan vormt een nadere uitwerking van de bescherming van het Natura2000-gebied De Meinweg op grond van artikel 2.3, 1e lid, van de Wet Natuurbescherming. Het Natura2000-plan bevat de maatregelen, waarmee de aangewezen natuurdoelstellingen worden gerealiseerd en het plan bevat regelingen waarmee een aantal huidige gebruiksvormen wordt vrijgesteld van de vergunningplicht uit de Wet natuurbescherming.

 

Ter inzage

Het Ontwerp-Beheerplan ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage. Deze termijn loopt van maandag 3 december 2018 tot en met vrijdag 18 januari 2019 en tijdens deze periode kan het plan worden ingezien op de volgende locaties:

- de bibliotheek van het Gouvernement te Maastricht (van maandag t/m vrijdag tussen 8:30-12:00 en 13:00-16:30,

behalve van maandag 24 december 2018 tot en met dinsdag 1 januari 2019)

- het gemeentehuis van Roerdalen (tijdens openingstijden)

- digitale inzage via https://www.officielebekendmakingen.nl/

 

Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze

Ter voorbereiding van het besluit van Gedeputeerde Staten om het plan definitief vast te stellen, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om digitaal, schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren te brengen tegen het besluit.

Iedereen heeft het recht om binnen de gestelde termijn een zienswijze op het Ontwerp-Beheerplan in te dienen. U kunt uw zienswijze kenbaar maken vanaf maandag 3 december 2018 tot en met vrijdag 18 januari 2019. Er zijn drie manieren om in te spreken:

 

1. Schriftelijke reactie via internet

U kunt uw zienswijze met bijlagen digitaal insturen op de website van de provincie Limburg:

https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/vragenformulier

Daar kunt u eventueel ook documenten (Word, Excel of pdf) als bijlage toevoegen.

 

2. Schriftelijke reactie per post

Stuur uw schriftelijke inspraakreactie uiterlijk 18 januari 2019 naar:

Gedeputeerde Staten van Limburg Natura 2000

O.v.v. Zienswijze N2000-plan Meinweg

Postbus 5700

6202 MA Maastricht 

 

3. Mondelinge reactie op afspraak

Als u dit wilt, kunt u ook mondeling inspreken. U kunt daarvoor een afspraak maken via het secretariaat van Cluster Natuur en Water, telefoonnummer  06 469 747 79. Het verzoek om een afspraak, kunt u doen tot uiterlijk 11 januari 2019. U wordt dan uitgenodigd op het Gouvernement om uw inspraakreactie te geven, deze wordt ter plekke samengevat en uitgeprint. Van u wordt gevraagd om deze dan te ondertekenen. Mondelinge reacties worden op dezelfde wijze behandeld als schriftelijke reacties. 

 

Meer informatie

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van Cluster Natuur & Water

(tel. 06 469 747 79).

   

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl