Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 8861Plannen | overigProvincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Eikenstraat 3en ong.en de Buitensingel 60 te Ellecom

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming te verlenen voor het omvormen van agrarische bestemming naar woonbestemming van de bestaande bedrijven aan de Eikenstraat 3 en de Buitensingel 60 te Ellecom en het oprichten van een melkveehouderij aan de Eikenstraat ongenummerd .

 

Tegen het voornemen zijn geen zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

 

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na de publicatiedatum ter inzage. Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.

De ter inzage gelegde stukken kunt u ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket. In alle gevallen dient u het zaaknummer 2017-014597 te vermelden.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn beroep instellen tegen het besluit, onder vermelding van zaaknummer 2017-014597. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland