Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 8857Overige overheidsinformatieKennisgeving ontwerpbeschikking Shell Nederland Raffinaderij B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 18 september 2018 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Shell Nederland Raffinaderij B.V. voor de inrichting aan de Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Vondelingenplaat.

 

Het betreft een inrichting voor het produceren van een grote verscheidenheid aan chemische producten.

 

De aanvraag is de tweede fase van een gefaseerde aanvraag om een milieuvergunning. De aanvraag omvat het onderdeel bouwen en betreft de plaatsing van een cryogene installatie bestaande uit een opslagtank op een fundering.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);

- de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal;

- de gemeente Nissewaard, Raadhuislaan 106 te Spijkenisse (de gemeente werkt alleen op afspraak via telefoonnummer 14 0181);

- het stadskantoor Vlaardingen, Gemeentelijk Contactcentrum, Westnieuwland 6 te Vlaardingen;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Mevrouw I.J.M.C. Lucker van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 74.

Zaaknummer: 9999100508.